WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

OOK HUURDERS SCHIEDAM-GROENOORD HUIVERIG VOOR WARMTENET

SCHIEDAM- Tot nu toe hebben pas bij vijf Woonplus-complexen in Schiedam-Groenoord de bewoners ingestemd met het voorstel voor het aardgasvrij maken van de woningen. Morgen – en op 17 en 24 maart – is er een informatieavond voor de huurders van nog tien complexen van Woonplus. Dit zijn de volgende flatgebouwen waarmee Woonplus aan de slag gaat met het verkrijgen van de instemming van de bewoners voor renovatie en het klaar maken van de woning voor het warmtenet.

In september vorig jaar hebben in vier gebouwen meer dan 70% van de bewoners ingestemd met een aansluiting op het warmtenet. De werkzaamheden aan het eerste complex zijn inmiddels van start gegaan.

Momenteel valt nog helemaal niets te zeggen over de stookkosten die de inwoners van Groenoord wacht wanneer hun woningen eenmaal zijn aangesloten op het toekomstig restwarmtenet van Eneco. In het laatste voorstel voor de warmtewet was sprake van een ontkoppeling van aardgasprijzen en warmtetarieven, waardoor de maximale prijs wordt gebaseerd op de kosten van de aanbieder van de warmte.

Maarten Reuderink, fractievoorzitter OPS.
De Provincie probeert het Wob-verzoek van de OuderenPartij Schiedam (OPS) – rond de aanleg van het warmtenet – ondertussen over de verkiezingen heen te tillen. Die indruk heeft althans de OPS, omdat nog altijd niet is voldaan aan het leveren van de gevraagde onderlinge correspondentie tussen twee provinciebestuurders en twee voormalige Schiedamse wethouders (Ooijevaar en Minhas), terwijl het Wob-verzoek al op 10 december bij de Provincie is neergelegd.

De OPS (Lijst 9) heeft het dichtdraaien van de aardgaskraan in Groenoord tot verkiezingsthema gemaakt. De partij is fel tegenstander van alle plannen. Meer openheid rond de besluitvorming kan de OPS helpen bij die strijd.

2 gedachten over “OOK HUURDERS SCHIEDAM-GROENOORD HUIVERIG VOOR WARMTENET

 1. Da’s nog niks. De gemeente Vlaardingen moet nog reageren met een bewijs van ontvangst van 2 daar eind november 2018 aantoonbaar ingekomen verzoekschriften, namelijk een WOB-verzoek tot inzage in bepaalde stukken zoals de adviezen strekkende tot Stroomopwaarts en de richtlijnen voor de lay-out van door Stroomopwaarts op te maken en te ondertekenen brieven (zijn standaard namelijk valselijk ondertekend) hetgeen samenhangt met het onwettelijke besluit waarbij Stroomopwaarts is ingesteld. Verder een AVG-verzoek strekkende tot integrale inzage, met name op grond van welke wetgeving de gemeente Vlaardingen private gegevens van haar inwoners aan Stroomopwaarts verstrekt, want dat gebeurt namelijk illegaal zoals een oud raadsheer van een Gerechtshof al eens directeur Desiree Curfs aan het verstand te peuteren, en dat werkte uiteraard niet bij gebrek aan verstand…

  De inwoner van Vlaardingen diende dus een tweetal verzoeken in bij de gemeente Vlaardingen per aangetekend schrijven, wachtte ruim 8 weken en zegde toen de wettelijke dwangsommen aan.

  Medio februari 2019 wordt op deze aanzegging dwangsommen gereageerd, niet door de gemeente tot wie beide verzoeken zijn gericht maar door Stroomopwaarts. Beide brieven zijn blijkens het poststempel in februari 2019 verzonden maar objectief geantedateerd op 10 december 2018 toen de dwangsommen dus nog niet waren aangezegd.

  Stroomopwaarts MVS reageert dan namelijk op de aanzegging dwangsommen en stelt dat de aangezegde dwangsommen inzake het WOB-verzoek wettelijk zijn afgeschaft (Plasterk!). In de andere brief reageert Stroomopwaarts op het AVG-verzoek gericht tot de Gemeente Vlaardingen en dus niet tot Stroomopwaarts. Daarin stelt Stroomopwaarts het AVG verzoek zo spoedig mogelijk te zullen ‘oppakken’.

  Beide verzoeken zijn dus gericht aan de gemeente Vlaardingen dat willens en wetens de wettelijk verplichte ontvangstbevestiging weigert te verzenden, en dan reageert Stroomopwaarts MVS medio februari 2019 met twee duidelijk valse want geantedateerde brieven. Duidelijk is namelijk ook bij de juristen van de gemeente Vlaardingen en Stroomopwaarts dat de aangezegde dwangsommen primair zien op het verzuim van de gemeente in de zin van de Algemene wet bestuursrecht waarin de wettelijke ontvangstbevestiging staat en dat inmiddels al dwangsommen verbeurd waren door de gemeente Vlaardingen dat echter ook niet wil reageren op de aanzeggingen dwangsommen omdat daarmee de ontvangst van tot de gemeente Vlaardingen alsnog bevestigd zou worden. Daarom wordt in onderling overleg door de juristen van gemeente en Stroomopwaarts besloten tot het opmaken van twee objectief valse brieven door Stroomopwaarts, zowel qua inhoud als datering, immers kan bij brief gedateerd op 10 december 2018 natuurlijk niet worden gereageerd op een aanzegging dwangsommen die dan nog zou moeten komen. Verder is Stroomopwaarts anders dan gesteld niet bevoegd WOB verzoeken gericht tot de gemeente ’te behandelen’ .

  Het is voor een ieder wel duidelijk dat zowel de MVS-gemeenten als aandeelhouders in de rechtspersoon Stroomopwaarts MVS dat is opgezet met het oogmerk van schending van art. 4 van het Europees Verdrag Voor de Mensenrechten en daarbij het witwassen van aldus crimineel verkregen vermogensbestanddelen als arbeid, belastingen/sociale premies en (ESF) subsidies, er alle belang bij hebben geen inzage te verlenen in stukken die tot bewijs strekken van genoemde misdrijven.

  Slechts bij delegatie-besluit waarbij zowel de bevoegdheden van de gemeenteraad als die van het college integraal worden overgedragen aan een ander bestuursorgaan, gaan automatisch de bevoegdeheden inzake de WOB over op dat andere bestuursorgaan. Uit de besluitvorming strekkende tot Stroomopwaarts spreekt men ter misleiding slechts over ‘overdragen’ maar is daar in werkelijkheid geen sprake van delegatie en een Openbaar Lichaam Stroomopwaarts MVS. Uit de Wet gemeenschappelijke regelingen volgt dat slechts bij delegatie besluit een Openbaar Lichaam kan worden getroffen. Stroomopwaarts MVS is met dit besluit dus in ieder geval geen Openbaar Lichaam en zelfs geen bestuursorgaan in de zin der wet maar hooguit een nieuw opgerichte rechtspersoon dat ook gewoon belastingplichtig is.

  Bij Stroomopwaarts MVS kunnen dus ook geen ambtenaren op de loonlijst staan omdat het nu eenmaal geen bestuursorgaan is. Ook Desiree Curfs was ds geen ambtenaar en had dus ook geen recht op een vergoeding volgens een ambtenarenregeling zoals wethouder Marcel Bregman stellig zou verklaren.

  Beide louche figuren zouden kort daarna de plaat poetsen…

  1. Openbaarheid van bestuur is in Nederland altijd al een wassen neus geweest. En al helemaal nadat op voorspraak van toenmalig Minister Plasterk de wet op de dwangsommen voor WOB-verzoeken afschafte.

   Maarten Reuderink’s WOB-verzoek wordt duidelijk om strategische redenen getraineerd en wat te zeggen van Tv journalisten die nu al jaren aan het lijntje worden gehouden wat betreft inzage in het rapport over de veiligheid van Schiphol?

   Ga er dus maar vanuit dat de boel een uur in de wind stinkt als ‘Openbaarheid van Bestuur’ feitelijk ontbreekt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *