WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

OUDERENPARTIJ SCHIEDAM KEERT STROOMOPWAARTS BINNENSTEBUITEN

SCHIEDAM- De OuderenPartij Schiedam (OPS) zit vol vragen over ontwikkelingen bij Stroomopwaarts (SOW). De partij vraagt het gemeentebestuur om opheldering over onder meer het salaris van de directeur van SOW en de daadwerkelijke prestaties en financiële positie van het participatiebedrijf.

Op basis van alle beschikbare cijfers stelt de OPS vast, dat de directeur van SOW in 2017 een loonsverhoging heeft gekregen van 17.927,46 euro ten opzichte van 2016 (Salaris 2016: 139.784,28 euro, 2017: 157.711,74 euro). Uit het rapport van Berenschot blijkt dat er geen kpi’s en andere indicatoren van het functioneren van het personeel van SOW zijn. Tegelijkertijd is het personeel met name ontevreden over de organisatiestructuur en eilandjescultuur bij SOW. Dit zijn volgens de OPS zaken waar bij uitstek de directie op zou moeten sturen en waar de directie steken heeft laten vallen. Volgens de OPS blijkt uit het rapport bovendien dat onduidelijk is of er genoeg personeel beschikbaar is om alle taken uit te voeren op de verschillende afdelingen. De hoge werkdruk draagt mogelijk ook bij aan het hoge ziekteverzuim.

Ondertussen heeft directeur Curfs van SOW het ‘rustig’ genoeg om vier nevenfuncties te vervullen, waaronder het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen bij Westland Infra (vergoeding over 2018: 18.700 euro) en het lidmaatschap van de Raad van Toezicht en drie commissies van RataPlan (vergoeding 9.800 euro). OPS: ‘Het salaris van mevrouw Curfs bij SOW was over 2018 158.558,51 euro en met deze extra functies komt mevrouw Curfs op een totaal salaris over 2018 van 187.058,51 euro.’

De OPS maakt op uit de cijfers dat vergelijkbare organisaties meer dan twee keer zoveel personeel beschikbaar hebben voor klantcontact. Uit de cijfers blijkt volgens de OPS ook dat de ervaringen van Schiedammers met SOW de laatste jaren ook daadwerkelijk zijn verslechterd. OPS: ‘Uit de personeelscijfers blijkt dat SOW bijna drie keer zoveel personeel heeft op de afdeling ‘bezwaar en beroep’ als vergelijkbare organisaties. Is er een relatie tussen de noodzaak om zoveel tijd te steken in bezwaar- en beroepszaken en de verslechtering van het klantcontact? ‘ Voor de OPS aanleiding om perse de cijfers te willen zien met betrekking tot het personeel, de inhuur van extern personeel, het ziekteverzuim en het personeelsverloop over de verschillende afdelingen gedurende de jaren 2015-2019. De informatie geeft een mogelijke verklaring voor het hoge ziekteverzuim bij SOW.

Berenschot raadt aan meer rust in de organisatie te brengen, met name voor het personeel van SOW. De OPS is ondertussen erg ontevreden over de beantwoording door het college van hun vragen over het rapport van Berenschot waarin de bedrijfsvoering van Stroomopwaarts is onderzocht. Ondanks dat het rapport al sinds oktober bij wethouder Marcel Bregman (D66) lag, is het pas laat gedeeld met de gemeenteraad en is het antwoord op vele vragen een variant op ‘er is te weinig tijd voor beantwoording van deze vraag’.

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

37 gedachten over “OUDERENPARTIJ SCHIEDAM KEERT STROOMOPWAARTS BINNENSTEBUITEN

 1. Goed werk van Ouderen Partij Schiedam. En tja, wat hebben de andere partijen zitten te dutten. Een grote bezetting op ‘Bezwaar en Beroep’ is een slecht teken. Verantwoordelijk wethouder Bregman doet er niets aan. Ik denk dat Bregman alles bij het oude laat. Dat gebeurt veel in de politiek: er komt een rapport uit en alles blijft bij het oude.

  1. Beste Aart,

   De ouderenpartij laat het er vooralsnog ook bij zitten, kennelijk vanwege het kostenplaatje want niet alleen het optuigen van het neppe openbaar lichaam Stroomopwaarts MVS met list en bedrog heeft bakken met geld gekost; ook het terugdraaien van deze evidente zwendel door vele invloedrijke lieden gaat veel geld kosten.

   Kort nadat op deze site een verwijzing was geplaatst naar een verslag van de S.E.R. waarin opgetekend de verklaring van de directeur van Stroomopwaarts MVS dat haar bedrijf geen bestaansrecht heeft als daar niet sprake zou zijn van niet-gehandicapte werkenden (lees dwangarbeiders), poetste zij de plaat. Net al;s de door jou aangehaalde wethouder Bregman overigens. Deze Bregman moest namelijk vragen gaan beantwoorden in de hoedanigheid van ‘voorzitter van Stroomopwaarts MVS’, nadat hij eerder deze vragen vanuit de ouderenpartij in zijn hoedanigheid van wethouder had afgewimpeld. Meneer Bregman meldde zich na de S.E.R. openbaring aanstonds ‘ziek’ omdat inmiddels ook duidelijk was dat Stroomopwaarts MVS formeel helemaal geen bestuursorgaan is, laat staan een zelfstandig openbaar lichaam met een voorzitter aan het hoofd. M.a.w. Bregman bediende zich wat dat betreft tot aan diens ‘zoekmelding’ welbewust van een valse hoedanigheid en voldeed daarmee volledig aan de delictomschrijving van art. 326 Wetboek van Strafrecht.

   Stroomopwaarts MVS is in het echt niets meer dan een bij de Kamer van Koophandel onder opgaaf van een aantal valse redenen ingeschreven bedrijf waarin de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam in de hoedanigheid van rechtspersonen deelnemen en in die zin is Stroomopwaarts MVS dus ondeelbaar. Omdat Stroomopwaarts MVS geen beestuursorgaan in de zin der wet is, zijn de werknemers en haar directeuir dus geen ambtenaar en is dus ten onrechte de ambtelijke salarisregeling toegepast, hetgeen de directeur dus terecht is tegengeworpen.

   Met behulp van criminele frontstores als Stroomopwaarts wordt hele smerige en doortrapte truuk uitgehaald met een daartoe opgezette ‘fuik’. Nederland kent sinds 2015 geen ‘algemene bijstand’ meer die de burger kon aanvragen bij de gemeente. Daarvoor kwam een melding voor werk in de plaats bij het UWV waarna het UWV de burger ‘doormeldt’ richting de gemeente die wettelijk verplicht is die burger arbeid aan te bieden. Die gemeente kijkt echter wel beter uit want er zou dan ook een salaris van minimaal het wettelijk minimumloon betaald moeten worden.

   Hierna begint het bedrog: Niet van de gemeente krijgt de burger bericht dat hij/zij is doorgemeld door het UWV maar van het private Stroomopwaarts MVS dat de burger vervolgens uitnodigt voor een sollicitatiegesprek en daarbij ondertekend met ‘namens burgemeester en wethouders van….’. Een burger die daarop schrtiftelijk om uitsluitsel verzocht kreeg daarop geen antwoord maar werd daarop vanuit Stroomopwaarts MVS vervolgens verdacht gemaakt, schriftelijk bedreigd en tenslotte te Schiedam ook nog fysiek bedreigd door de daartoe ingehuurde ZZP-er ‘Bomba Deekman’, die opvallend genoeg op LinkedIn diens opdrachtgever Stroomopwaarts MVS daarna heeft verwijderd uit zijn CV. Eerder stapte mr. drs. Jan Kees Meijers al op bij Stroomopwaarts MVS na geconfronteerd te zijn met door hem gepleegde valsheid in geschrifte in het kader van bedrog/oplichting en hoger misdrijven, waarbij betrokken de wethouder van Vlaardingen Cees Oosterom en een zeker SP raadslid, die zich oh zo sociaal voordeed als een soort ‘Tante Leen van Vlaardingen’, maar ondertussen gewoon participeerde in vieze zaakjes. Jan Kees, die overigens beschikt over een imposant CV, schrijft dan ergens online zich niet (meer) willen vereenzelvigen met een ‘eenheidsworstfabriek’…

   Stroomopwaarts MVS is dus niet meer en niet minder dan een gewoon bedrijf met werknemers en ook een winstoogmerk, zoals ook blijkt uit de verklaring van haar directeur. Verder bestaat sinds 2015 de eerder ‘bijstanduitkering’ niet meer omdat de gehele sociale zekerheidswetgeving per 2015 is geprivatiseerd en vallen de onderlinge rechtsverhoudingen onder de paraplu van het Burgerlijk Recht. In de hoedanigheid van rechtspersoon verlenen zowel Stroomopwaarts MVS en de M.V.S. gemeenten elkaar diensten waarvoor gewoon moet worden betaald en vanwege het winstoogmerk dus ook gewoon BTW hier over moet worden afgedragen. Verder wordt over en weer personeel gedetacheerd waarbij geldt dat personeel van Stroomopwaarts MVS dat bij een gemeente wordt gedetacheerd de ambtelijke status van toepassing is. Omgekeerd is dat dus niet zo. Een personeelslid van een ambtelijke dienst die wordt gedetacheerd bij een bedrijf heeft geen ambtelijke status en vertegenwoordigd dan uitsluitend het bedrijf waar aan hij is ‘uitgeleend’. In een casus waarbij betrokken het IMK met een vergelijkbare ‘wisseltruuk’ als bij Stroomwaarts wordt toegepast, inclusief valselijk opgemaakte uitnodigingsbrieven, zag de Centrale Raad van Beroep zich kennelijk gedwongen om een schaduwprocedure op te zetten waarbnnen genoemde valselijke akten als het ware door die Centrale Raad van Beroep zouden worden ‘ont-vervalst’ waarbij binnen het met terugwerkende kracht opgezette schaduw(proces)dossier toch echt opgetekende gebeurtenissen van datum en hoedanigheid veranderden en waaruit blijkt dat de rechtspraak in Nederland van kop tot kont is betrokken bij schendingen van de Mensenrechten zoals deze schendingen willens en wetens zijn verwerkt in ondermeer de Wet Inkomstenbelasting (IB2001), WMO, Jeugdwet en Participatiewet, waarbij ‘participatie’ dus staat voor ‘neder-fascisme’.

   Beste Aart, als jij echt het naadje van de kous wilt weten dan kun je je daartoe vervoegen tot de Ouderenpartij te Schiedam, of je kunt mijn gegevens bij de redactie opvragen en spreken we een keer af.

  2. Beste Aart,

   Zoek de oorspronkelijke akte van oprichting Participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS eens online op en lees dit stuk nu eens goed. Je zult overigens heel goed moeten zoeken want de akte is er (nog) wel maar is goed weggestopt.

   Er wordt in die officieel geregistreerde akte weloverwogen gesuggereerd dat er op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen een nieuw onafhankelijk Openbaar Lichaam Stroomopwaarts MVS is ingesteld. Een nieuw openbaar lichaam kan echter uitsluitend worden ingesteld bij gezamenlijk delegatiebesluit van de betrokken organen die daarmee hun beslissingsbevoegdheden integraal overdragen aan het nieuwe openbaar lichaam en daarmee zelf niets meer te zeggen hebben. Delegatie/delegeren wordt hierbij bewust opgetekend, kennelijk om de nietsvermoedende lezer in die waan te brengen. Organen die reeds integraal bij delegatie annex oprichtingsbesluit hun bevoegdheden hebben overgedragen hebben daar over dus niets meer te vertellen. Echter worden daarna bij separate neppe mandaat-besluiten delen van die reeds integraal overgedragen bestuurlijke bevoegdheden ‘opgedragen’ aan Stroomopwaarts MVS waarmee andermaal de indruk wordt gewekt dat Stroomopwaarts MVS een bestuursorgaan zou zijn dat het wettelijk dus zeker niet is. Verder wordt hiermee de indruk gewekt van ‘çouleur locale’ die nu de per 2015 geprivatiseerde ‘nationaal sociale zekerheid’ is geprivatiseerd uitsluitend bruin is.

   Eerder integraal overgedragen bevoegdheden daarna nog eens deels mandateren staat uiteraard al voor evidente belazerij, maar het is daarbij ook nog eens wettelijk uitgesloten dat aan een ander bestuursorgaan wordt gemandateerd. Slechts aan een individuele ambtenaar van het eigen of een ander (bestuurs)orgaan kunnen bevoegden worden opgedragen. Daarbij is Stroomopwaarts MVS geen bestuursorgaan maar een gewoon bedrijf met doodgewone werknemers waar dus geen ambtenarenlenregelingen op van toepassing zijn, dus ook overgestapte gemeenteambtenaren zijn hier schaamteloos op het verkeerde been belazerd, zij het dat die hiervan (nog!) geen financieel nadeel over kunnen claimen. Ook dit is uitermate leep opgezet, ware het niet dat de directeur van Stroomopwaarts MVS hier over de aandacht trok en daarom moest maken dat ze wegkwam om zo de discussie over dit bedrog te smoren.

   Dit laatste gold overigens ook voor de wethouder annex neppe-vpoorzitter van Stroomopwaarts MVS Marcel Bregman…

   In onderlinge samenhang bezien is, ook met het oog op de opmaak van bepaalde andere akten en de psychologische en juridische expertise die hier uit spreekt, sprake van zuiver opzet in strafrechtelijke zin, waarvan het ontwerp kan worden teruggevonden op de betrokken ministeries te Den Haag en speelt daarin de Belastingdienst een cruciale rol. Immers verwordt de eerder met list en bedrog tot ‘arbeidsgehandicapte’ gebrandmerkte werknemer om deze (netto!) zo te kunnen onderbetalen, eerst bij de jaarlijkse beschikking Inkomstenbelasting tot ‘bijstandsplichtige’, en wel op grond van de niet inhoudingsplichtige gemeente die daartoe een buruto jaaropgave aan de Belastingdienst verstrekt.

   Jarenlang is de Businesscase Stroomopwaarts MVS voor de burgers weggehouden en toen deze uiteindelijk eens online opdook bleek ook meteen waarom: De Belastingdienst blijkt actief betrokken bij criminele fronstores als Stroomopwaarts MVS en verleende daarbij ambtshalve aan het gepretendeerde ‘Openbaar Lichaam Stroomopwaarts MVS’ de ANBI status.

   Hiermee deed en doet de Belastingdienst dus mee (‘participatie’) met de komedie rond de akte van oprichting van (het neppe) ‘Openbaar Lichaam Stroomopwaarts MVS’ dat zelfs niet kan doorgaan voor een eenvoudig bestuursorgaan. Zou Stroomopwaarts MVS nadien de ANBI status hebben aangevraagd dan had de Belastingdienst daarop afwijzend moeten beschikken nu de ‘Stroomopwaartsen’ hoe dan ook met winstoogmerk zijn opgezet, en dat letterlijk over de ruggen van tot slaaf gemaakte burgers.

   En dan hebben we het nog niet eens over belasting- premie en (ESF) subsidiefraude….

   1. Beste Aart,

    Vastgesteld moet worden dat Stroomopwaarts MVS geen bestuursorgaan is, laat staan een onafhankelijk Openbaar Lichaam in de zin der wet (Wet gemeenschappelijke regelingen), terwijl in het neppe totstandkomingsbesluit deze ‘Wgr’ wel wordt aangehaald evenals ‘gedelegeerd’. Uitsluitend bij delegatie in de zin van de Algemene wet bestuursrecht kan een nieuw Openbaar Lichaam worden opgetuigd. Alleen al het feit dat reeds gepretendeerd (integraal) overgedragen bevoegdheden nadien deels zouden zijn ‘opgedragen’, leidt tot de conclusie dat sprake is van uiterst doortrapte belazerij in vereniging (deelneming, ‘participatie’ ex art. 140 WvSr) met het oogmerk van hoger misdrijven als beschermd bij art. 4 EVRM. En dan zal straks die hypocriete groot-profiteur en uitroeper van de ‘Participatiemaatschappij’ die staat voor onvije arbeid/slavernij, te Amsterdam een speech gaan houden bij het slavernijmonument.

    Aan participerende werkgevers worden gemeentelijke re-integratie subsidies verstrekt als dezen ‘arbeidsgehandicapte’ werknemers te werk stellen. Stroomopwaarts MVS is zo’n werkgever die dan maandelijks een salarisspecificatie verstrekt, echter wel ‘netto’, en dit met een bepaalde reden. Verder heeft Stroomopwaarts MVS een eigen nep-assessement waarbij voor de daartoe afgedreigd werknemer, gelet op de netto specificatie, daar altijd een arbeidshandicap van minstens 30%, omgeslagen naar het wettelijk minimumloon uitrolt. Met andere woorden; het salaris bedraagt dus nooit meer dan 70% van het Wettelijk minumumloon.

    Weigert een tot ‘arbeidsgehandicapte’ gebrandmerkte werknemer zich te laten onderbetalen of wil die werknemer meer uren werken, dan zou hij het volgens Stroomopwaarst MVS of andere participerende werkgevers niet eens zijn met de toegepaste korting op het salaris gerelateerd aan de gepretendeerde mate van arbeidsgehandicaptheid van minimaal 30%. Stribbelt de onvrije arbeider dus tegen dan werkt hij volgens de partciperende werkgever dus niet mee aan diens gepretendeerde arbeidsgehandicaptheid en geptretendeerde re-integratie. In dat geval vraagt een participerende werkgever als belanghebbende ex. artikel 79 Participatiewet een contra-expertise aan bij het college van burgemeester en wethouders van de woonplaats van de werknemer. Elke andere beslissingsbevoegdheid van dit college is wettelijk uitgesloten, hetgeen dan ook wordt bevestigd door prof. Scheltema, ook wel ‘de Nestor van het nationale bestuursrecht genoemd. Prof Scheltema beaamde op verzoek van de regering in diens onderzoek dat de overige per 2015 geprivatiseerde ‘jnationaal sociale’ wetten zelfs zoiets als een art. 79 Participatierwet ontberen en dat het de burger dus volledig aan rechtsmiddelen ontbreekt anders dan de toegang tot de burgerlijke rechter, bij arbeidsrechtelijke kwesties de kantonrechter.

    Dit weet men bij Stroomopwaarts en de drie private oprichters natuurlijk ook, redenen waarom bij klachten over ‘goedwerkgeverschap’ de aldaar door de speciaal daartoe opgetuigde pseudo-bezwaarschriftencommissie gedetacheerde ‘ambtelijke secretaris’ klachten over goedwerkgeverschap van de werknermer standaard in geschrift worden vervalst als zou sprake zijn van ‘bezwaren’ in bestuursrechtelijke zin. Deze secretaris is dus een gewone werknemer van Stroomopwaarts MVS dat immers geen bestuursorgaan in de zin der wet is en is tevens onbezoldigd ambtenaar in dienst van de bezwaarschriftencommissie die ook wel als bestuursorgaan wordt aangemerkt, al is het dat ook niet.

    In onderlinge samenhang bezien met de neppe akte van oprichting en valselijke registratie bij de Kamer van Koophandel van het neppe Openbaar Lichaam Stroomopwaarts MVS komt het erop neer dat de gewone werknemer van die gewone rechtspersoon Stroomopwaarts MVS zich ten onrechte uitgeeft voor ambtenaar ‘werkzaam bij Stroomopwaarts MVS’ dat dan best wel zou kunnen doorgaan (kan worden ‘aangemerkt’) als iets van een bestuursorgaan waar aan dan ook best wel gemandateerd zou kunnen worden, toch? Zo luidt echter de wet niet!

    Stroomopwaarts MVS is dus wettelijk gezien echter geen bestuursorgaan in de zin der wet, maar zou hooguit zo kunnen worden ‘aangemerkt’, en wel uitsluitend bij uitspraak van de een of andere corrupte bestuursrechter.
    Stroomopwaarts MVS en daaraan gelieerde andere participerende feitelijke slavenbazen anticiperen op die corrupte en participerende bestuursrechter.

    Uiteraard staat nergens enig wet dat een werkgever op grond van gepretendeerde arbeidsgehandicaptheid een deel van het salaris dat niet minder dan het wettelijk minumumloon kan zijn, achterover mag drukken, en toch is dit de dagelijkse praktijk en staat voor de winst waarvan de directeur van Stroomopwaarts MVS blijkens een S.E.R. verslag verklaarde dat zonder die winst haar ‘prachtbedrijf’ geen bestaansrecht zou hebben. Daargelaten dat criminele frontstores uiteraard geen bestaansrecht hebben binnen een rechtstaat, is dit statement ’tekenend’.

    Er van uitgaande dat de corrupte en participerende ‘Sector Bestuursrecht’ Stroomopwaarts MVS steeds met terugwerkende kracht bij uitspraak zal ‘aanmerken’ als zou sprake (kunnen) zijn van een bestuursorgaan, hebben de bij deze participatie-zwendel betrokken gemeentelijke organen als colleges van burgemeesters en de burgemeesters hierop alvast vooruitgelopen en daarom bij akte van oprichting ‘gemandateerd’ aan de bij Stroomopwaarts MVS werkzame secretarisen van de speciale bezwaarschriftencommissie. Deze mandaatbeslissingen zijn in werkelijkheid echter niet dan algemene procesbesluiten waarbij een ambtenaar van een ander bestuursorgaan als proces-vertegenwoordigen wordt benoemd: Wat betreft de burgemeesters in civiele zaken en dus arberidfsrechtelijke kwesties, en wat betreft hun enige wettelijke bevoegdheid ex. art. 79 Participatiewet, de colleges van burgemeester en wethouders, waarbij het dus de bedoeling is dat die bij proces-, ook wel mandaat-besluit genoemde machtigingen in de gelegenheid is gesteld te switchen tussen enerzijds civiel arbeidsrecht en anderzijds bestuursrechtelijk recht in de zin van art. 79 Partcipatiewet.

    Ofschoon Stroomopwaarts MVS net als overigens de B.A.R. organisatie bij de zuiderburen geen bestuursorgaan in de zin der wet is, zou daar wel een enorme afdeling ‘bezwaarschriften’ aanwezig zijn, en wel omdat op die afdeling dus ‘civiele’ klachten over goed-werkgeverschap standaard in geschrift worden vervalst tot ‘bezwaren’; ‘bezwaren’ gericht tot een ‘primaire beschikking’ van een der colleges van burgemeester en wethouders, een beswchikking die dus wettelijk is uitgesloten. De in dit spel betrokken en daartoe bij ‘speciale operatie’ opgerichte neppe bezwaarschriftencommisie geeft daarop het betrokken college advies dat standaard wordt overgenomen in een pseude-beslissing op bezwaar, dus zonder dat er ook maar een beslissing bestaat waartegen bezwaar gemaakt zou kunnen zijn. Ondermeer wethouder Marcel Bregman verklaarde dat Stroomopwaarts MVS burgers oh zop behulpzaam zou zijn door dezen op te bellen en die bugers zo alvast ‘groomen’ voordat ze totaal genaaid zouden worden. Marcel Bregman en collega wethouders fungeerden bij toerbeurt als ‘voorzitter van Openbaar Lichaam Stroomopwaarts MVS’ waarmee dus werd en wordt geanticipeerd op een corrupte bezwaarschriftencommisie en al even corrupte ‘participatierechter’, hetgeen dus volledig voldoet aan de delictsomschrijving van art. 326 Wetboek van Strafrecht. Dit laatste geld dus ook voor de uitnodigingsbrieven waarmee de nietsvermoedende burger annex aspirant werknemer onder vaqlse vooprwendselen nasar Stroomopwaarts MVS wordt gelokt om aldaar ‘vrijwillig’ in te stemmen met de daarmee beoogde onvrije arbeid.

    Stroomopwaarts MVS nodigt burgers bij standaard brieven uit voor een sollicitatiegesprek ‘namens burgemeester en wethouders terwijl rechtspersoon Stroomopwaarts MVS formeel niets van doen heeft met de colleges van burgemeesters en wethouders die wettelijk ook niets meer hebben te beslissen dan ‘op verzoek van een belanghebbende’, waarbij die ‘belanghebbende’ dus geen burger kan zijn.

    Een nietsvermoedende burger die zich, daarbij ingeleid per telefoongesprek, aan de keukentafel laat naaien door bijvoorbeeld mw. Bouamar van Stroomopwaarts MVS die zich tyerdege bewuust is van haar criminele intenties, wordt standaard verzocht zich na als werknemer te zijn aangenomen zich ziek te melden, waarna deze standaard daarna een brief ontvangt, eveneens ‘namens burgemeester en wetrhouders van… ondertekend, om het eigen nep-asssesment te ondergaan om zo te worden gebrandmerkt als ‘arbeidsgehamndicapte’ werknemer waarop eerst dan de speciale staffel van de gemeenteraad op van toepassing zou zijn, en de daar aan gerelateerde inhouding op het salaris dus ook wel zou kunnen doorgaan voor ‘primaire beslissing’ en daarmee een klacht over (gebrek aan) goed-werkgeverschap voor ‘bezwaar’ tegen een beslissing van Stroomopwaarts MVS dat daqn best alvast kan doorgaan voor het ‘bestuursorgaan’ dat het wettelijk op zeker niet is….

    Bepaalde handelingen staan hier dus voor criminele en strafbare voorbereidingshandelingen op hoger misdrijven, waaronder de misleidende uitnodigingen tot (sollicitatie)gesprek die dus willens en ewetens valselijk door mw. Bouamar en collega’s worden ondertekend ‘namens burgemeester en wethouders van…’ die hiermee dus niet wettelijk worden vertegenwoordigd. Dergelijke brieven zijn geen ‘dummies’ maar worden met een zeker oogmerk opgemaakt en ondertekend, hetgeen kwalificeert als valsheid in geschrifte in de zin van art. 225 Wetboek van Strafrecht nu het hier immers geen ambtelijke valsheid betreft want anders zou sprake zijn van art. 226 en 227 WvSr. Daarbij moet echter wel worden aangetekend dat burgemeesters en wethouders hier wel de criminele opdrachtgevers zijn, en waarvan het opzet zonder meer blijkt uit de akte van oprichting Stroomopwaarts MVS.

    En wat te zeggen van het Openbaar Ministerie te Rotterdam dat de daar bij ingediende strafklacht ‘als hierbij ingelaste’ uitnodigingsbrieven door mw. Bouamar namens de burgemeesters en wethouders van zowel Schiedam als Vlaardingen ondertekende valselijk opgemaakte uitnodigingsbrieven bij sepotbrief kwalificeerde als ‘op schrift gestelde (telefonische) gesprekken’, waarbij over de inhoud zou zijn te twisten.

    De sepotbrief kwalificeert dus objectief als ambtelijke valsheid in geschrift waarin het middel met het oogmerk wordt verwisseld. Het openbaar Ministerie suggereert dan aansluitend dat wellicht de bestuursrechter zou kunnen scheidsrechteren ‘bij de aldus ontstane misverstanden’. Ja ja, iedereen is zeker een beetje debiel…

    Tot slot komt uiteraard ook de van meet af aan bij vrijwel elke zwendel betrokken Belastingdienst weer eens in beeld.

    Duidelijk is dat met de ‘speciale operatie’ van 2015 privatisering van de eerder sociale zekerheidswetgeving de burger elke mogelijkheid tot enig aanvraag en daarmee rechtsmiddelen is ontnomen (zie rapport/advies aan de regering van prof Michiel Scheltema). Per 2015 behoort de eerder ‘bijstandsuitkering’ om niet dus tot het verleden, en toch valt dat woord overal nog regelmatig.

    Dat zit zo:

    De burger heeft formeel dus geen ene fluit met enig college van burgemeester en wethouders te maken en werkgevers zijn de enig nog bestaande inhoudingsplichtige partijen in de zin van de wet Inkomstenbelasting 2001.
    Hoe kan het dan dat gemeenten zich presenteren als inhoudingsplichtige ‘werkgevers’ terwijl ze dat niet zijn. Stroomopwaarts MVS is weliswaar opgericht door drie private partijen, zijnde de ‘MVS gemeenten’ maar is als rechtspersoon ondeelbaar.

    Het komt er dus op neer dat eerder gemeentelijke subsidies aan participerende werkgevers steeds met terugwerkende kracht bij beschikking van de Belastingdienst worden ‘aangemerkt’ als de wettelijk onbestaanbare ‘bijstandsuitkering’ aan de ook hier in alle opzichten belazerde burgers.

 2. Terwijl er in het verleden sprake was van 1 aanvraag tot sociale bijstand presteert Stroomopwaarts om met 2 jaaropgaven 2019 te komen waarvan de bedragen verschillen van elkaar dit volgens brief namens de gemeente van niets weten behalve dat deze manier ook voorkomt voor de AOW mij meer lijkt op het inzetten van een mediator in een goed huwelijk partners tegen elkaar op te zetten met de bedoeling mensen buiten het vangnet te plaatsen zich zelfreddend te maken goedkoper is .We zien de problemen van de liberale koers dagelijks in de klas , werkplek, buurt en verkeer, eenheid bevorderd de samenleving terwijl de huidige bestuursvorm dat juist ondermijnt de problemen juist laat toenemen.

  1. Beste Ik hou van Holland,

   In ieder geval is per 2015 een aanvraag om, en daarmee het vangnet van algemene bijstand wettelijk uitgesloten, wat men de nietsvermoedende burger ook wil wijsmaken. De wetgeving is nu zo ingericht dat de doorsnee burger daar geen bal van begrijpt en alleen iemand met specifiek juridische notie kan uitvissen hoe het zit.

   Helemaal achterin de Participatiewet staat artikel 79 waar uit volgt dat een aanvraag om bijstand bij de gemeente wettelijk is uitgesloten, en daarmee is dus ook een toekenningsbesluit van het college van burgemeester en wethouders wettelijk uitgesloten. Zonder toekenningsbesluit is daarmee dus ook het rechtsmiddel van bezwaar hiertegen dus bij wet komen te vervallen. Art. 79 Participatiewet stelt dat de enige bevoegdheid die een college van b7w heeft is de door een werkgever toegepaste mate van ‘arbeidsgehandicaptheid’ vaststellen, en wel ‘op verzoek van een belanghebbende’. Dit is de enige beslissing die de Participatiewet een college laat!

   Stroomopwaarts MVS is een gewoon bedrijf net als andere en kent drie private ‘aandeelhouders’ en is ondeelbaar, dwz dat de werknemer van Stroomopwaarts MVS uitsluitend in een arbeidsrechtelijke rechtsverhouding staat tot de rechtspersoon Stroomopwaarts MVS en op deze rechtsverhouding ziet het Burgerlijk wetboek. Een werknemer van eender welk bedrijf MVS staat dus in geen enkele rechtsbetrekking tot een college van burgemeester en wethouders, hetgeen betekent dat uitwisseling van persoonlijke gegevens van werknemers/burgers tussen een werkgever en een college van b&w dus wettelijk verboden is mits die werknemer/burger daar vrijwillig mee in zou stemmen, en daar begint de belazerij want de werknemer/burger wordt hoe dan ook onder valse voorwendselen ‘bewogen’ tot een soort sollicitatiegesprek en daarbij in de waan gebracht dat hij verplicht zou zijn om persoonlijke gegevens te delen met bijvoorbeeld Stroomopwaarts MVS, hetgeen dus niet zo is. De standaard uitnodigingsbrief van Stroomopwaarts MVS die steeds door een werknemer is ondertekend ‘namens burgemeester en wethouders van…’is dus niet alleen vanwege deze ondertekening vals, want dat college heeft hier formeel niets mee te maken, maar ook is het oogmerk daarmee gegeven, namelijk de gepretendeerd ‘vrijwillige’ verstrekking van private gegeven door de misleide aspirant werknemer/burger. Het Openbaar Ministerie dat na strafklacht tegen diverse betrokken waaronder niet-ambtenaren van Stroomopwaarts MVS en de drie bij deze misdrijven betrokken ambtenaren als de drie MVS burgemeesters en wethouders namens wie kennelijk met toestemmimg wordt ondertekend, had vanwege de ambtelijke betrokkenhheid direct de aangifte dienen door te verwijzen naar de spoeciale commissie voor Rijksrecherchezaken en was dus zelf onbevoegd de aangifte af te handelen. De sepotbrief luidde dat de overgelegde objectief valse uitnodigingsbrieven volgens het Openbaar Ministerie op schrifte gestelde gesprekken met Stroomopwaarts MVS zouden zijn waarbij over de inhoud zou zijn te twisten. Met andere woorden ook het Openbaar Ministerie ‘participeert’ hier schaamteloos in de criminele organisatie die Nederland is. En dan is uiteraard ook de Nationale Ombudsman, een volgende scherts instantie hier aantoonbaar ook betrokken bij evidente participatiezwendel.

  2. Beste Ik hou van Holland,

   Stroomopwaarts is formeel de inhoudingsplichtige werkgever en verstrekt maandelijks (netto) salarisspecificaties en zou dus ook de jaarlijkse bruto salarisspecificatie horen te verstrekken, maar doet dit niet omdat vooraf met de Belastingdienst is afgesproken dat niet te doen en waarbij op die manier de Belastingdienst niet alleen weloverwogen werknemers berooft en belasting- en premiefraude faciliteert, maar ook (ESF) subsidiefraude mogelijk maakt.

   Met de niet-inhoudingsplichtige gemeente die voordeel trekt uit deze zwendelpraktijken, althans zo voor de Rijksoverheid veel geld uitspaart, is namelijk afgesproken dat die een valse bruto-jaaropgave naar de Belastingdienst stuurt die dan de belastingplichtige werknemer wordt tegengeworpen die wettelijk niet in enig (arbeidsrechtelijke)rechtsverhouding tot de gemeente staat.

   Eerder ‘algemene bijstand om niet’ toegekend bij beschikking van burgemeester en wethouders bestaat sinds 2015 in ie3der geval niet meer en de gemeente is hoe dan ook ook niet de werkgever annex inhoudingsplichtige partij in de zin van de Inkomstenbelasting (IB 2001), maar voorziet de Belastingdienst wel van bruto-jaaropgaven zodat Stroomopwaarts MVS en andere bij de landelijk opgezette participatie-zwendel betrokken werkgevers hun personeel onder het mom van gepretendeerde ‘arbeidsgehandicaptheid’ en al even neppe ‘re-integratie’ als participatie-slaaf kunnen (be)houden en (bliven) onderbetalen,

   Waarna bij beschikking Inkomstenbelastind de Belastingdienst de eerder diefstal, subsidie-, belasting- en premie-fraude afdekt met een jaarlijkse beschikking Inkomstenbelasting en pas dan gesproken wordt van een bijstandsuitkering terwijl er geen cent aan de zo tot ‘bijstandsplichtige’ en tot arbeidsgehandicapte gestigmatiseerde werknemer door de gemente is ‘uitgekeerd’.

   Iemand die zo dus nooit in staat zal zijn om minstens het wettelijk minimumloon te verdienen is dus tot levenslange slavernij veroordeeld!

   Nederland kent dus niet alleen een arbeidsmarkt maar ook een arbeiders (lees slaven) markt waarbij beide markten dus zo met elkaar ‘vloeken’ dat bij grote personeelstekorten grote groepen zogezegd ‘aan de kant’ (lees in fluoriserende hesjes in the chaingang) staan.

   Zou een aldus tot arbeidsgehandicapte regioslaaf op ooki niet al te vrije arbeidsmarkt worden losgelaten, dan moet een gemeente (en Rijk) dus marktconform gaan betalen voor diensten die het nu een prikkie aanbesteed heeft, en dat gaat dus niet gebeuren.

 3. Nooit eerder een instantie gezien waar ze zo minderwaardig en denigrerend zijn als bij Stroomafwaarts
  Wat je als mens ook mankeer, alles wordt door hun afgepoeierd alsof het niets is, dat terwijl er twee van de drie coatsen van hun dat moment zelf ziek zijn
  Mensen met de meest schrijnende verhalen ( ik zat er zelf tussen ) worden gekleineerd en achter de lopende band gezet, een plastic bloemlabel op een plastic stokje prikken, dat heel de dag door, en is dagelijks bezigheid nummer een om geld naar binnen te harken.
  Als je zegt, dit is gewoon een sociale werkplaats en geen leerbedrijf onder de mooie naam assessment is dat NIET waar en begrijp ik het niet, als je zegt dat je daar niets leert is dat ook niet waar want ook daar is wel een mooi onzinnig verhaal op verzonnen waar ze mee komen
  Heel vaak hoor je, jullie vragen wat, maar wij willen daar wat voor terug
  of van, ja maar dat kan wel consequenties hebben op uw uitkering, dan zijn de mensen bang en gaan ze maar weer verder zonder wat te zeggen

  Ik ben weg gebleven en werd na een paar dagen gebeld door mijn coats die ik nog nooit gezien had, vertelde haar dat het niet goed met mij ging en wat er gaande was
  vond ze vervelend voor mij maar stuurde er snel naartoe dat ik maar weer moest komen om in dat traject verder te gaan
  om geld voor jullie naar binnen te harken zei ik, nee, dat zag ik natuurlijk verkeerd want…….. maar het kon wel consequenties hebben voor het geld, of had ik geen geld nodig en moest ze het maar gelijk stop zetten vroeg ze
  Afspraak die ik met haar maakte voor een gesprek kwam ze niet na, werd gewoon weer in dat traject gezet, dat terwijl er een poosje over heen gegaan was en ik niemand meer sprak of zag van Stroomafwaarts.
  Dus of het al beter met mij ging was daar niet bekend, ik ben niet gegaan, kreeg weer een uitnodiging voor dat traject en nu werd er wel heel erg gedreigd, terwijl niemand van daar weet hoe het met mij gaat.

  Ik heb daar mensen gezien op leeftijd die net weduwe waren, nog vol verdriet midden in hun verwerking en rouwproces, medeleven was er niet en werden zo achter de lopende band gezet

  Ik raak waarschijnlijk mijn uitkering kwijt, maak daar dan gelijk weer werk van
  ik kan dit wel hebben, maar wat ik daar gezien heb is heel ver beneden peil

  1. Beste Aart,

   Vastgesteld moet worden dat Stroomopwaarts MVS geen bestuursorgaan is, laat staan een onafhankelijk Openbaar Lichaam in de zin der wet (Wet gemeenschappelijke regelingen), terwijl in het neppe totstandkomingsbesluit deze ‘Wgr’ wel wordt aangehaald evenals ‘gedelegeerd’. Uitsluitend bij delegatie in de zin van de Algemene wet bestuursrecht kan een nieuw Openbaar Lichaam worden opgetuigd. Alleen al het feit dat reeds gepretendeerd (integraal) overgedragen bevoegdheden nadien deels zouden zijn ‘opgedragen’, leidt tot de conclusie dat sprake is van uiterst doortrapte belazerij in vereniging (deelneming, ‘participatie’ ex art. 140 WvSr) met het oogmerk van hoger misdrijven als beschermd bij art. 4 EVRM. En dan zal straks die hypocriete groot-profiteur en uitroeper van de ‘Participatiemaatschappij’ die staat voor onvije arbeid/slavernij, te Amsterdam een speech gaan houden bij het slavernijmonument.

   Aan participerende werkgevers worden gemeentelijke re-integratie subsidies verstrekt als dezen ‘arbeidsgehandicapte’ werknemers te werk stellen. Stroomopwaarts MVS is zo’n werkgever die dan maandelijks een salarisspecificatie verstrekt, echter wel ‘netto’, en dit met een bepaalde reden. Verder heeft Stroomopwaarts MVS een eigen nep-assessement waarbij voor de daartoe afgedreigd werknemer, gelet op de netto specificatie, daar altijd een arbeidshandicap van minstens 30%, omgeslagen naar het wettelijk minimumloon uitrolt. Met andere woorden; het salaris bedraagt dus nooit meer dan 70% van het Wettelijk minumumloon.

   Weigert een tot ‘arbeidsgehandicapte’ gebrandmerkte werknemer zich te laten onderbetalen of wil die werknemer meer uren werken, dan zou hij het volgens Stroomopwaarst MVS of andere participerende werkgevers niet eens zijn met de toegepaste korting op het salaris gerelateerd aan de gepretendeerde mate van arbeidsgehandicaptheid van minimaal 30%. Stribbelt de onvrije arbeider dus tegen dan werkt hij volgens de partciperende werkgever dus niet mee aan diens gepretendeerde arbeidsgehandicaptheid en geptretendeerde re-integratie. In dat geval vraagt een participerende werkgever als belanghebbende ex. artikel 79 Participatiewet een contra-expertise aan bij het college van burgemeester en wethouders van de woonplaats van de werknemer. Elke andere beslissingsbevoegdheid van dit college is wettelijk uitgesloten, hetgeen dan ook wordt bevestigd door prof. Scheltema, ook wel ‘de Nestor van het nationale bestuursrecht genoemd. Prof Scheltema beaamde op verzoek van de regering in diens onderzoek dat de overige per 2015 geprivatiseerde ‘jnationaal sociale’ wetten zelfs zoiets als een art. 79 Participatierwet ontberen en dat het de burger dus volledig aan rechtsmiddelen ontbreekt anders dan de toegang tot de burgerlijke rechter, bij arbeidsrechtelijke kwesties de kantonrechter.

   Dit weet men bij Stroomopwaarts en de drie private oprichters natuurlijk ook, redenen waarom bij klachten over ‘goedwerkgeverschap’ de aldaar door de speciaal daartoe opgetuigde pseudo-bezwaarschriftencommissie gedetacheerde ‘ambtelijke secretaris’ klachten over goedwerkgeverschap van de werknermer standaard in geschrift worden vervalst als zou sprake zijn van ‘bezwaren’ in bestuursrechtelijke zin. Deze secretaris is dus een gewone werknemer van Stroomopwaarts MVS dat immers geen bestuursorgaan in de zin der wet is en is tevens onbezoldigd ambtenaar in dienst van de bezwaarschriftencommissie die ook wel als bestuursorgaan wordt aangemerkt, al is het dat ook niet.

   In onderlinge samenhang bezien met de neppe akte van oprichting en valselijke registratie bij de Kamer van Koophandel van het neppe Openbaar Lichaam Stroomopwaarts MVS komt het erop neer dat de gewone werknemer van die gewone rechtspersoon Stroomopwaarts MVS zich ten onrechte uitgeeft voor ambtenaar ‘werkzaam bij Stroomopwaarts MVS’ dat dan best wel zou kunnen doorgaan (kan worden ‘aangemerkt’) als iets van een bestuursorgaan waar aan dan ook best wel gemandateerd zou kunnen worden, toch? Zo luidt echter de wet niet!

   Stroomopwaarts MVS is dus wettelijk gezien echter geen bestuursorgaan in de zin der wet, maar zou hooguit zo kunnen worden ‘aangemerkt’, en wel uitsluitend bij uitspraak van de een of andere corrupte bestuursrechter.
   Stroomopwaarts MVS en daaraan gelieerde andere participerende feitelijke slavenbazen anticiperen op die corrupte en participerende bestuursrechter.

   Uiteraard staat nergens enig wet dat een werkgever op grond van gepretendeerde arbeidsgehandicaptheid een deel van het salaris dat niet minder dan het wettelijk minumumloon kan zijn, achterover mag drukken, en toch is dit de dagelijkse praktijk en staat voor de winst waarvan de directeur van Stroomopwaarts MVS blijkens een S.E.R. verslag verklaarde dat zonder die winst haar ‘prachtbedrijf’ geen bestaansrecht zou hebben. Daargelaten dat criminele frontstores uiteraard geen bestaansrecht hebben binnen een rechtstaat, is dit statement ’tekenend’.

   Er van uitgaande dat de corrupte en participerende ‘Sector Bestuursrecht’ Stroomopwaarts MVS steeds met terugwerkende kracht bij uitspraak zal ‘aanmerken’ als zou sprake (kunnen) zijn van een bestuursorgaan, hebben de bij deze participatie-zwendel betrokken gemeentelijke organen als colleges van burgemeesters en de burgemeesters hierop alvast vooruitgelopen en daarom bij akte van oprichting ‘gemandateerd’ aan de bij Stroomopwaarts MVS werkzame secretarisen van de speciale bezwaarschriftencommissie. Deze mandaatbeslissingen zijn in werkelijkheid echter niet dan algemene procesbesluiten waarbij een ambtenaar van een ander bestuursorgaan als proces-vertegenwoordigen wordt benoemd: Wat betreft de burgemeesters in civiele zaken en dus arberidfsrechtelijke kwesties, en wat betreft hun enige wettelijke bevoegdheid ex. art. 79 Participatiewet, de colleges van burgemeester en wethouders, waarbij het dus de bedoeling is dat die bij proces-, ook wel mandaat-besluit genoemde machtigingen in de gelegenheid is gesteld te switchen tussen enerzijds civiel arbeidsrecht en anderzijds bestuursrechtelijk recht in de zin van art. 79 Partcipatiewet.

   Ofschoon Stroomopwaarts MVS net als overigens de B.A.R. organisatie bij de zuiderburen geen bestuursorgaan in de zin der wet is, zou daar wel een enorme afdeling ‘bezwaarschriften’ aanwezig zijn, en wel omdat op die afdeling dus ‘civiele’ klachten over goed-werkgeverschap standaard in geschrift worden vervalst tot ‘bezwaren’; ‘bezwaren’ gericht tot een ‘primaire beschikking’ van een der colleges van burgemeester en wethouders, een beswchikking die dus wettelijk is uitgesloten. De in dit spel betrokken en daartoe bij ‘speciale operatie’ opgerichte neppe bezwaarschriftencommisie geeft daarop het betrokken college advies dat standaard wordt overgenomen in een pseude-beslissing op bezwaar, dus zonder dat er ook maar een beslissing bestaat waartegen bezwaar gemaakt zou kunnen zijn. Ondermeer wethouder Marcel Bregman verklaarde dat Stroomopwaarts MVS burgers oh zop behulpzaam zou zijn door dezen op te bellen en die bugers zo alvast ‘groomen’ voordat ze totaal genaaid zouden worden. Marcel Bregman en collega wethouders fungeerden bij toerbeurt als ‘voorzitter van Openbaar Lichaam Stroomopwaarts MVS’ waarmee dus werd en wordt geanticipeerd op een corrupte bezwaarschriftencommisie en al even corrupte ‘participatierechter’, hetgeen dus volledig voldoet aan de delictsomschrijving van art. 326 Wetboek van Strafrecht. Dit laatste geld dus ook voor de uitnodigingsbrieven waarmee de nietsvermoedende burger annex aspirant werknemer onder vaqlse vooprwendselen nasar Stroomopwaarts MVS wordt gelokt om aldaar ‘vrijwillig’ in te stemmen met de daarmee beoogde onvrije arbeid.

   Stroomopwaarts MVS nodigt burgers bij standaard brieven uit voor een sollicitatiegesprek ‘namens burgemeester en wethouders terwijl rechtspersoon Stroomopwaarts MVS formeel niets van doen heeft met de colleges van burgemeesters en wethouders die wettelijk ook niets meer hebben te beslissen dan ‘op verzoek van een belanghebbende’, waarbij die ‘belanghebbende’ dus geen burger kan zijn.

   Een nietsvermoedende burger die zich, daarbij ingeleid per telefoongesprek, aan de keukentafel laat naaien door bijvoorbeeld mw. Bouamar van Stroomopwaarts MVS die zich tyerdege bewuust is van haar criminele intenties, wordt standaard verzocht zich na als werknemer te zijn aangenomen zich ziek te melden, waarna deze standaard daarna een brief ontvangt, eveneens ‘namens burgemeester en wetrhouders van… ondertekend, om het eigen nep-asssesment te ondergaan om zo te worden gebrandmerkt als ‘arbeidsgehamndicapte’ werknemer waarop eerst dan de speciale staffel van de gemeenteraad op van toepassing zou zijn, en de daar aan gerelateerde inhouding op het salaris dus ook wel zou kunnen doorgaan voor ‘primaire beslissing’ en daarmee een klacht over (gebrek aan) goed-werkgeverschap voor ‘bezwaar’ tegen een beslissing van Stroomopwaarts MVS dat daqn best alvast kan doorgaan voor het ‘bestuursorgaan’ dat het wettelijk op zeker niet is….

   Bepaalde handelingen staan hier dus voor criminele en strafbare voorbereidingshandelingen op hoger misdrijven, waaronder de misleidende uitnodigingen tot (sollicitatie)gesprek die dus willens en ewetens valselijk door mw. Bouamar en collega’s worden ondertekend ‘namens burgemeester en wethouders van…’ die hiermee dus niet wettelijk worden vertegenwoordigd. Dergelijke brieven zijn geen ‘dummies’ maar worden met een zeker oogmerk opgemaakt en ondertekend, hetgeen kwalificeert als valsheid in geschrifte in de zin van art. 225 Wetboek van Strafrecht nu het hier immers geen ambtelijke valsheid betreft want anders zou sprake zijn van art. 226 en 227 WvSr. Daarbij moet echter wel worden aangetekend dat burgemeesters en wethouders hier wel de criminele opdrachtgevers zijn, en waarvan het opzet zonder meer blijkt uit de akte van oprichting Stroomopwaarts MVS.

   En wat te zeggen van het Openbaar Ministerie te Rotterdam dat de daar bij ingediende strafklacht ‘als hierbij ingelaste’ uitnodigingsbrieven door mw. Bouamar namens de burgemeesters en wethouders van zowel Schiedam als Vlaardingen ondertekende valselijk opgemaakte uitnodigingsbrieven bij sepotbrief kwalificeerde als ‘op schrift gestelde (telefonische) gesprekken’, waarbij over de inhoud zou zijn te twisten.

   De sepotbrief kwalificeert dus objectief als ambtelijke valsheid in geschrift waarin het middel met het oogmerk wordt verwisseld. Het openbaar Ministerie suggereert dan aansluitend dat wellicht de bestuursrechter zou kunnen scheidsrechteren ‘bij de aldus ontstane misverstanden’. Ja ja, iedereen is zeker een beetje debiel…

   Tot slot komt uiteraard ook de van meet af aan bij vrijwel elke zwendel betrokken Belastingdienst weer eens in beeld.

   Duidelijk is dat met de ‘speciale operatie’ van 2015 privatisering van de eerder sociale zekerheidswetgeving de burger elke mogelijkheid tot enig aanvraag en daarmee rechtsmiddelen is ontnomen (zie rapport/advies aan de regering van prof Michiel Scheltema). Per 2015 behoort de eerder ‘bijstandsuitkering’ om niet dus tot het verleden, en toch valt dat woord overal nog regelmatig.

   Dat zit zo:

   De burger heeft formeel dus geen ene fluit met enig college van burgemeester en wethouders te maken en werkgevers zijn de enig nog bestaande inhoudingsplichtige partijen in de zin van de wet Inkomstenbelasting 2001.
   Hoe kan het dan dat gemeenten zich presenteren als inhoudingsplichtige ‘werkgevers’ terwijl ze dat niet zijn. Stroomopwaarts MVS is weliswaar opgericht door drie private partijen, zijnde de ‘MVS gemeenten’ maar is als rechtspersoon ondeelbaar.

   Het komt er dus op neer dat eerder gemeentelijke subsidies aan participerende werkgevers steeds met terugwerkende kracht bij beschikking van de Belastingdienst worden ‘aangemerkt’ als de wettelijk onbestaanbare ‘bijstandsuitkering’ aan de ook hier in alle opzichten belazerde burgers.

   Beste Peter,

   Stroomopwaarts MVS is absoluut geen instantie maar een zeer bedenkelijk soort criminele frontstore.

 4. Dank je wel
  Ben daar een dag geweest en heb meer dan genoeg gezien
  Naam van mijn zogenaamde coats hou ik omdat ik wel menselijk ben nog even voor mij

  Heb daar gezien hoe mensen hun prive’ leven vertelde tegen andere totaal onbekende mensen, ook daar zat ik tussen
  ik hield mijn waffel want heb nooit met mijn prive’ en zakelijke leven te koop gelopen, maar voor de rest snoeren zij van Stroomafwaarts mij mijn mond niet

  Zelf zit ik momenteel midden is een hoop gedoe met ze, want serieus nemen doen ze mij niet

  laatste brief van ze dat ik dat traject in moet ( A sociale werkplaats ) werd geschreven dat ze hebben overwogen dat ik een of meer maanden gekort of zelfs geen uitkering krijg
  Ik was zo ondersteboven van dat bericht dat ik WEER niet ging

  Vanaf mijn 16de heb ik gewerkt, lui ben ik nog steeds niet maar door mijn lichamelijke klachten moest ik helaas stoppen met mijn eigen bedrijf, als dank mag ik nu de sociale werkplaats in

  Mijn bedoeling was om eerst alles netjes af te ronden en dan te gaan kijken wat ik dan zou gaan doen aan werk, helaas krijg ik nergens de tijd voor ( neem ik dan zelf wel )
  maar door hun gedreig heb ik nou zo iets van, bekijk het maar dan werk ik toch nooit meer!!
  Heb ze gewaarschuwd, niet dreigen want dan doe ik het juist, en ze dreigen dus……..

  Ach, dan zetten ze me toch zonder geld ik word daar niet anders van en ga dan juist het gevecht met ze aan, ik heb immers tijd zat!

 5. Eerlijk duurt het langst en angst….. omdat ze eventueel die uitkering korten of stoppen maken ze mij niet bang mee, lukt ze helaas al bij te veel mensen

  Tja, afspraak die ik met mijn zogenaamde coats maakte kwam ze niet na
  afspraak was een gesprek met haar, maar ze gooide me zo dat traject weer in
  ik ik bleef weg want dat was de afspraak niet

  Als je zegt, ik moet naar de oogarts en kom liever een dag later want kan geen daglicht verdragen na die oogdruppels
  zeggen ze doodleuk, zonnebrilletje op

  Wat ze bereiken is dat het averechts werkt, en ze hebben pech, want ik kom voor mezelf op
  en stop niet eerder tot ik tevreden ben
  Vraag je aan je coats, ga jij daar ook zitten als je zonder werk zit is het even stil
  heel aarzelend zegt ze dan, als het nodig is wel

  Ik zet geen stap meer binnen daar in Vlaardingen, heb ze dat ook gezegd uiteraard
  en weer een dreiging eerste klas over het stoppen uitkering was haar reactie

  Helaas, mij krijgen ze niet klein

  1. Beste Aart,

   Vastgesteld moet worden dat Stroomopwaarts MVS geen bestuursorgaan is, laat staan een onafhankelijk Openbaar Lichaam in de zin der wet (Wet gemeenschappelijke regelingen), terwijl in het neppe totstandkomingsbesluit deze ‘Wgr’ wel wordt aangehaald evenals ‘gedelegeerd’. Uitsluitend bij delegatie in de zin van de Algemene wet bestuursrecht kan een nieuw Openbaar Lichaam worden opgetuigd. Alleen al het feit dat reeds gepretendeerd (integraal) overgedragen bevoegdheden nadien deels zouden zijn ‘opgedragen’, leidt tot de conclusie dat sprake is van uiterst doortrapte belazerij in vereniging (deelneming, ‘participatie’ ex art. 140 WvSr) met het oogmerk van hoger misdrijven als beschermd bij art. 4 EVRM. En dan zal straks die hypocriete groot-profiteur en uitroeper van de ‘Participatiemaatschappij’ die staat voor onvije arbeid/slavernij, te Amsterdam een speech gaan houden bij het slavernijmonument.

   Aan participerende werkgevers worden gemeentelijke re-integratie subsidies verstrekt als dezen ‘arbeidsgehandicapte’ werknemers te werk stellen. Stroomopwaarts MVS is zo’n werkgever die dan maandelijks een salarisspecificatie verstrekt, echter wel ‘netto’, en dit met een bepaalde reden. Verder heeft Stroomopwaarts MVS een eigen nep-assessement waarbij voor de daartoe afgedreigd werknemer, gelet op de netto specificatie, daar altijd een arbeidshandicap van minstens 30%, omgeslagen naar het wettelijk minimumloon uitrolt. Met andere woorden; het salaris bedraagt dus nooit meer dan 70% van het Wettelijk minumumloon.

   Weigert een tot ‘arbeidsgehandicapte’ gebrandmerkte werknemer zich te laten onderbetalen of wil die werknemer meer uren werken, dan zou hij het volgens Stroomopwaarst MVS of andere participerende werkgevers niet eens zijn met de toegepaste korting op het salaris gerelateerd aan de gepretendeerde mate van arbeidsgehandicaptheid van minimaal 30%. Stribbelt de onvrije arbeider dus tegen dan werkt hij volgens de partciperende werkgever dus niet mee aan diens gepretendeerde arbeidsgehandicaptheid en geptretendeerde re-integratie. In dat geval vraagt een participerende werkgever als belanghebbende ex. artikel 79 Participatiewet een contra-expertise aan bij het college van burgemeester en wethouders van de woonplaats van de werknemer. Elke andere beslissingsbevoegdheid van dit college is wettelijk uitgesloten, hetgeen dan ook wordt bevestigd door prof. Scheltema, ook wel ‘de Nestor van het nationale bestuursrecht genoemd. Prof Scheltema beaamde op verzoek van de regering in diens onderzoek dat de overige per 2015 geprivatiseerde ‘jnationaal sociale’ wetten zelfs zoiets als een art. 79 Participatierwet ontberen en dat het de burger dus volledig aan rechtsmiddelen ontbreekt anders dan de toegang tot de burgerlijke rechter, bij arbeidsrechtelijke kwesties de kantonrechter.

   Dit weet men bij Stroomopwaarts en de drie private oprichters natuurlijk ook, redenen waarom bij klachten over ‘goedwerkgeverschap’ de aldaar door de speciaal daartoe opgetuigde pseudo-bezwaarschriftencommissie gedetacheerde ‘ambtelijke secretaris’ klachten over goedwerkgeverschap van de werknermer standaard in geschrift worden vervalst als zou sprake zijn van ‘bezwaren’ in bestuursrechtelijke zin. Deze secretaris is dus een gewone werknemer van Stroomopwaarts MVS dat immers geen bestuursorgaan in de zin der wet is en is tevens onbezoldigd ambtenaar in dienst van de bezwaarschriftencommissie die ook wel als bestuursorgaan wordt aangemerkt, al is het dat ook niet.

   In onderlinge samenhang bezien met de neppe akte van oprichting en valselijke registratie bij de Kamer van Koophandel van het neppe Openbaar Lichaam Stroomopwaarts MVS komt het erop neer dat de gewone werknemer van die gewone rechtspersoon Stroomopwaarts MVS zich ten onrechte uitgeeft voor ambtenaar ‘werkzaam bij Stroomopwaarts MVS’ dat dan best wel zou kunnen doorgaan (kan worden ‘aangemerkt’) als iets van een bestuursorgaan waar aan dan ook best wel gemandateerd zou kunnen worden, toch? Zo luidt echter de wet niet!

   Stroomopwaarts MVS is dus wettelijk gezien echter geen bestuursorgaan in de zin der wet, maar zou hooguit zo kunnen worden ‘aangemerkt’, en wel uitsluitend bij uitspraak van de een of andere corrupte bestuursrechter.
   Stroomopwaarts MVS en daaraan gelieerde andere participerende feitelijke slavenbazen anticiperen op die corrupte en participerende bestuursrechter.

   Uiteraard staat nergens enig wet dat een werkgever op grond van gepretendeerde arbeidsgehandicaptheid een deel van het salaris dat niet minder dan het wettelijk minumumloon kan zijn, achterover mag drukken, en toch is dit de dagelijkse praktijk en staat voor de winst waarvan de directeur van Stroomopwaarts MVS blijkens een S.E.R. verslag verklaarde dat zonder die winst haar ‘prachtbedrijf’ geen bestaansrecht zou hebben. Daargelaten dat criminele frontstores uiteraard geen bestaansrecht hebben binnen een rechtstaat, is dit statement ’tekenend’.

   Er van uitgaande dat de corrupte en participerende ‘Sector Bestuursrecht’ Stroomopwaarts MVS steeds met terugwerkende kracht bij uitspraak zal ‘aanmerken’ als zou sprake (kunnen) zijn van een bestuursorgaan, hebben de bij deze participatie-zwendel betrokken gemeentelijke organen als colleges van burgemeesters en de burgemeesters hierop alvast vooruitgelopen en daarom bij akte van oprichting ‘gemandateerd’ aan de bij Stroomopwaarts MVS werkzame secretarisen van de speciale bezwaarschriftencommissie. Deze mandaatbeslissingen zijn in werkelijkheid echter niet dan algemene procesbesluiten waarbij een ambtenaar van een ander bestuursorgaan als proces-vertegenwoordigen wordt benoemd: Wat betreft de burgemeesters in civiele zaken en dus arberidfsrechtelijke kwesties, en wat betreft hun enige wettelijke bevoegdheid ex. art. 79 Participatiewet, de colleges van burgemeester en wethouders, waarbij het dus de bedoeling is dat die bij proces-, ook wel mandaat-besluit genoemde machtigingen in de gelegenheid is gesteld te switchen tussen enerzijds civiel arbeidsrecht en anderzijds bestuursrechtelijk recht in de zin van art. 79 Partcipatiewet.

   Ofschoon Stroomopwaarts MVS net als overigens de B.A.R. organisatie bij de zuiderburen geen bestuursorgaan in de zin der wet is, zou daar wel een enorme afdeling ‘bezwaarschriften’ aanwezig zijn, en wel omdat op die afdeling dus ‘civiele’ klachten over goed-werkgeverschap standaard in geschrift worden vervalst tot ‘bezwaren’; ‘bezwaren’ gericht tot een ‘primaire beschikking’ van een der colleges van burgemeester en wethouders, een beswchikking die dus wettelijk is uitgesloten. De in dit spel betrokken en daartoe bij ‘speciale operatie’ opgerichte neppe bezwaarschriftencommisie geeft daarop het betrokken college advies dat standaard wordt overgenomen in een pseude-beslissing op bezwaar, dus zonder dat er ook maar een beslissing bestaat waartegen bezwaar gemaakt zou kunnen zijn. Ondermeer wethouder Marcel Bregman verklaarde dat Stroomopwaarts MVS burgers oh zop behulpzaam zou zijn door dezen op te bellen en die bugers zo alvast ‘groomen’ voordat ze totaal genaaid zouden worden. Marcel Bregman en collega wethouders fungeerden bij toerbeurt als ‘voorzitter van Openbaar Lichaam Stroomopwaarts MVS’ waarmee dus werd en wordt geanticipeerd op een corrupte bezwaarschriftencommisie en al even corrupte ‘participatierechter’, hetgeen dus volledig voldoet aan de delictsomschrijving van art. 326 Wetboek van Strafrecht. Dit laatste geld dus ook voor de uitnodigingsbrieven waarmee de nietsvermoedende burger annex aspirant werknemer onder vaqlse vooprwendselen nasar Stroomopwaarts MVS wordt gelokt om aldaar ‘vrijwillig’ in te stemmen met de daarmee beoogde onvrije arbeid.

   Stroomopwaarts MVS nodigt burgers bij standaard brieven uit voor een sollicitatiegesprek ‘namens burgemeester en wethouders terwijl rechtspersoon Stroomopwaarts MVS formeel niets van doen heeft met de colleges van burgemeesters en wethouders die wettelijk ook niets meer hebben te beslissen dan ‘op verzoek van een belanghebbende’, waarbij die ‘belanghebbende’ dus geen burger kan zijn.

   Een nietsvermoedende burger die zich, daarbij ingeleid per telefoongesprek, aan de keukentafel laat naaien door bijvoorbeeld mw. Bouamar van Stroomopwaarts MVS die zich tyerdege bewuust is van haar criminele intenties, wordt standaard verzocht zich na als werknemer te zijn aangenomen zich ziek te melden, waarna deze standaard daarna een brief ontvangt, eveneens ‘namens burgemeester en wetrhouders van… ondertekend, om het eigen nep-asssesment te ondergaan om zo te worden gebrandmerkt als ‘arbeidsgehamndicapte’ werknemer waarop eerst dan de speciale staffel van de gemeenteraad op van toepassing zou zijn, en de daar aan gerelateerde inhouding op het salaris dus ook wel zou kunnen doorgaan voor ‘primaire beslissing’ en daarmee een klacht over (gebrek aan) goed-werkgeverschap voor ‘bezwaar’ tegen een beslissing van Stroomopwaarts MVS dat daqn best alvast kan doorgaan voor het ‘bestuursorgaan’ dat het wettelijk op zeker niet is….

   Bepaalde handelingen staan hier dus voor criminele en strafbare voorbereidingshandelingen op hoger misdrijven, waaronder de misleidende uitnodigingen tot (sollicitatie)gesprek die dus willens en ewetens valselijk door mw. Bouamar en collega’s worden ondertekend ‘namens burgemeester en wethouders van…’ die hiermee dus niet wettelijk worden vertegenwoordigd. Dergelijke brieven zijn geen ‘dummies’ maar worden met een zeker oogmerk opgemaakt en ondertekend, hetgeen kwalificeert als valsheid in geschrifte in de zin van art. 225 Wetboek van Strafrecht nu het hier immers geen ambtelijke valsheid betreft want anders zou sprake zijn van art. 226 en 227 WvSr. Daarbij moet echter wel worden aangetekend dat burgemeesters en wethouders hier wel de criminele opdrachtgevers zijn, en waarvan het opzet zonder meer blijkt uit de akte van oprichting Stroomopwaarts MVS.

   En wat te zeggen van het Openbaar Ministerie te Rotterdam dat de daar bij ingediende strafklacht ‘als hierbij ingelaste’ uitnodigingsbrieven door mw. Bouamar namens de burgemeesters en wethouders van zowel Schiedam als Vlaardingen ondertekende valselijk opgemaakte uitnodigingsbrieven bij sepotbrief kwalificeerde als ‘op schrift gestelde (telefonische) gesprekken’, waarbij over de inhoud zou zijn te twisten.

   De sepotbrief kwalificeert dus objectief als ambtelijke valsheid in geschrift waarin het middel met het oogmerk wordt verwisseld. Het openbaar Ministerie suggereert dan aansluitend dat wellicht de bestuursrechter zou kunnen scheidsrechteren ‘bij de aldus ontstane misverstanden’. Ja ja, iedereen is zeker een beetje debiel…

   Tot slot komt uiteraard ook de van meet af aan bij vrijwel elke zwendel betrokken Belastingdienst weer eens in beeld.

   Duidelijk is dat met de ‘speciale operatie’ van 2015 privatisering van de eerder sociale zekerheidswetgeving de burger elke mogelijkheid tot enig aanvraag en daarmee rechtsmiddelen is ontnomen (zie rapport/advies aan de regering van prof Michiel Scheltema). Per 2015 behoort de eerder ‘bijstandsuitkering’ om niet dus tot het verleden, en toch valt dat woord overal nog regelmatig.

   Dat zit zo:

   De burger heeft formeel dus geen ene fluit met enig college van burgemeester en wethouders te maken en werkgevers zijn de enig nog bestaande inhoudingsplichtige partijen in de zin van de wet Inkomstenbelasting 2001.
   Hoe kan het dan dat gemeenten zich presenteren als inhoudingsplichtige ‘werkgevers’ terwijl ze dat niet zijn. Stroomopwaarts MVS is weliswaar opgericht door drie private partijen, zijnde de ‘MVS gemeenten’ maar is als rechtspersoon ondeelbaar.

   Het komt er dus op neer dat eerder gemeentelijke subsidies aan participerende werkgevers steeds met terugwerkende kracht bij beschikking van de Belastingdienst worden ‘aangemerkt’ als de wettelijk onbestaanbare ‘bijstandsuitkering’ aan de ook hier in alle opzichten belazerde burgers.

   Beste Peter,

   Een ‘algemene bijstandsuitkering’ (om niet) waar jij het over hebt bestaat in ieder geval per 2015 niet meer en daarvoor is min of meer in de plaats gekomen gemeentelijke subsidie aan ‘partciperende’ werkgevers als de Stroomopwaartsen en bepaalde Zorgverleners etc die zo van goedkope arbeid worden voorzien en uiterst voordelig kunnen inschrijven bij…. gemeenten.

   Lees mijn stukjes hier boven waarin ik een poging doe om uit te leggen hoe leep deze nationale participatiezwendel is opgezet.

 6. De behandeling hierin van Stroomopwaarts lijkt mij hierin weer van we hebben een boekje met regels die nageleefd moeten worden zonder te kijken naar de persoon of hierin ruimte is om een afwijking hierin te maken om het beste voor de beide partijen eruit te halen. En natuurlijk zou deze ruimte geboden moeten worden in veel gevallen. De sociale werkplaats zou naar mijn mening het uiterste moeten zijn als er gezien de situatie geen enkel ander uitzicht op naar werk in redelijkheid en billijkheid is. En natuurlijk is dit er wel, ik kan me niet voorstellen dat ze binnen de Gemeente Schiedam geen mensen nodig hebben die veel ervaring en kwaliteit in een bepaald vak hebben. Vaak zijn dit misschien de vakmensen waarvoor ze soortgelijk al lange tijde de vacature hebben open staan maar hiervoor niemand kunnen krijgen. Zoals Peter schetst, we kijken even niet naar de medische beperkingen maar zetten snel de deur naar de sociale werkplaats open om maar snel aan de criteria van dit boekje regels te voldoen lijkt me inderdaad niet de juiste weg van de overheid en gemeente. Weer een gemiste kans om op een gepast moment en overleg die mooie lang openstaande vacature met de juiste persoon die zich daarin goed voelt in te vullen, jammer dit te horen Stroomopwaarts!

  1. Arjan, ‘Sociale Werkplaatsen’ bestaan formeel al lang niet meer.

   Wat er voor in de plaats is gekomen is een gewoon bedrijf dat subsidie krijgt van de gemeente. De geestelijk- en/of lichamelijk gehandicapte burger bestaat ook al lang niet meer.

   De eerder medische criteria op grond waarvan voor 2015 een bestuursrechtelijk beschikking werd afgegeven, is vervangen door het privaatrechtelijke criterium ‘arbeidsgehandicaptheid’, waarbij de mate van deze arbeidsgehandicaptheid wordt afgeleid uit het verschil tussen het Wettelijk Minimumloon en wat de aldus gebrandmerkte ‘Nederslaaf’ op de vrije arbeidsmarkt zou kunnen verdienen. Er is dus een constructie bedacht om een substantieel deel van het geld dat werknemers toekomt te kunnen verduisteren, redenen waarom werkgevers als Stroomopwaarts maandelijks netto-salaris specificaties verstrekken, waarna de gemeenten, die werkgevers noch uitkeringsverstrekkers zijn, een bruto jaarspecificatie aan de Belastingdienst stuurt als zou sprake zijn van ‘bijstandsuitkeringen’ in plaats van subsidies aan werkgevers waarbij het geld van de werknemer dus aan de bekende strijkstok blijft hangen; gemeenten lekker goedkoop diensten inkopen bij participerende bedrijven en Rutte cum suis zo fijn kunnen besparen en landelijk de loonkosten drukken middels onderbetaling en onvrije arbeid door tot onderklasse bestempelde mensen, niet zelden van andere etniciteit/kleur.

   Per 2015 is de sociale zekerheids-wetgeving volledig geprivatuseerd, in die zin dat de eerder ‘vertikaal’ bij bestuursrechtelijke beschikking’ vastgelegde rechten en verplichtingen waarmee de rechtsverhoudingen werden bepaald, onder het mom van ‘Samen met de burger’ is vervangen voor de privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst waarop dus het burgerlijk recht van toepassing is en waarbij kon worden gedaan alsof sprake zou zijn van vrijwillige keuzes van de burger die daartoe aan de spreekwoordelijke ‘keukentafel’ zou kunnen onderhandelen met (vertegenwoordigers van) de uitvoerende rechtspersonen. De gemeente heeft hier in bestuursrechtelijke niets meer te vertellen.

   De overheid heeft de eerder bestuursrechtelijk geregelde sociale zekerheid ‘geprivatiseerd’ om af te zijn van de ‘beschikking’, waarbij de rechtsverhouding bestuur/burger van bovenaf werd opgelegd. Tegen de beschikking stonden immers de rechtsmiddelen van bezwaar en beroep open en meer speciaal wilde de overheid af van die rechtsingang af omdat de voorgenomen discriminatie van bepaalde burgers anders nooit de rechterlijke toets zou doorstaan.

   Was voor 2015 sprake van de bestuurlijke beschikking op aanvraag waarmee de rechtsverhoudingen werden vastgelegd en kon daartegen door degene op wiens naar de beschikking was gesteld bezwaar en beroep ingesteld worden, vanaf 2015 ziet het burgerlijk recht op de rechtsverhoudingen inzake WMO, Jeugdwet en Participatiewet. Op de Participatiewet is dus het arbeidsrecht onverkort van toepassing en de kantonrechter bevoegd.

   Nadat steeds duidelijke werd dat op uiterst listige wijze de burger elk effectief rechtsmiddel van bestuursrechtelijk aard per 2015 was afgenomen terwijl de overheid ‘op afstand’ zeer diep ingreep in de burgerrechten, is ‘de Nestor van het nationale bestuursrecht’ prof. Michiel Scheltema ingeschakeld om dit ’te onderzoeken’ ter wijl dat de eerder bestuursrechtelijke wetgeving nu juist per 2015 is vervangen door privaatrechtelijk geregelde wetgeving. In het rapport waarom de regering had verzocht stelt prof. Scheltema na enig ‘onderzoek’ dan vast dat inderdaad geen sprake meer is van ‘uitkeringen’ aan burgers en dat met de nieuwe WMO, Jeugd- en Participatiewet dus ook het stelsel van rechtsmiddelen per 2015 is opgedoekt omdat met de privatisering van de eerder ‘sociale zekerheid’ nu eenmaal de beschikking op aanvraag van de burger is opgehouden te bestaan en daarmee het beschermde rechtstreekse belang dat die burger had bij vernietiging van de eerder op zijn/haar naam gestelde beschikking. Per 2015 behoort elke op naam van de burger gestelde beschikking dus tot het verleden.

   Met de geprivatiseerde WMO, Jeugd- en Participatiewet zijn de rechtsverhoudingen tussen burgers en uitvoerende private derde partijen geregeld bij burgerlijk recht en heeft de burger in die zin dus niets meer te maken met ‘het college van burgemeester en wethouders’ dat nu immers elke beschikking ten name van de burger wettelijk is uitgesloten, zoals ook prof. Scheltema als daartoe aangestelde regeringsrapporteur dat nog eens heeft vastgesteld, alsof dit niet welbewust zo is opgezet en waarbij de Belastingdienst steeds de misdrijven in het kader van evidente ‘Participatie/zwendel’ door Rutte c.s. elk jaar bij beschikking Inkomstenbelasting afdekt en feitelijk vervolmaalkt.

   Het is dus niet de ‘natuurlijke persoon'(lees ‘de burger’) die ook nog maar iets op grond van een bestuurlijke beschikking krijgt ‘uitgekeerd’ maar uitsluitend ‘rechtspersonen’ (lees ‘bedrijven’) die bij overeenkomst met de gemeenten zijn ‘gefavoriseerd’. De gemeente handelt daarbij dus uitsluitend in de hoedanigheid van rechtspersoon en heeft het college van burgemeester en wethouders daarbij totaal niets te vertellen.

   Het college van burgemeester en wethouders is binnen de WMO. Jeugd- en Participatiewet uitsluitend bevoegd om de door die private derden partijen overeengekomen en in de praktijk toegepaste mate van feitelijke participatie-zwendel aan de keukentafel steeds achteraf te beoordelen en na bezwaar en/of beroep zo nodig te herzien. Van dit soort beschikkingen, dus op naam gesteld van de participerende bedrijven kan door deze private partijen bezwaar en beroep worden ingesteld. Let wel; uitsluitend kan dus bezwaar en/of beroep worden ingesteld door die rechtspersonen op wier naam de beschikking is gesteld. Stroomopwaarts MVS is zo’n rechtspersoon die op grond van (zakelijke) overeenkomsten met gemeenten van gemeentelijke subsidie wordt voorzien om burgers (en MKB) structureel te belazeren.

   Vast staat dat eender welke ‘uitkering’ aan de burger sinds 2015 wettelijk is uitgesloten. Geen enkel college van burgemeester en wethouders is dus wettelijk bevoegd tot afgifte van enig beschikking ten name van een natuurlijk persoon (lees burger) en een ‘bevoegdheden’ die wettelijk zijn uitgesloten sinds 2015 kunnen dus ook niet bij delegatie-besluit (integraal) door colleges van B&W worden ‘overgedragen’ aan een ander bestuursorgaan, en al helemaal niet aan een ander bestuursorgaan in mandaat worden ‘opgedragen’.

   Stroomopwaarts MVS:

   Een nieuw zelfstandig Openbaar Lichaam in de zin van de Wet gemeenschappelijke regelingen kan slechts bij al dan niet gezamenlijk delegatiebesluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht worden opgetuigd. Uit de akte van oprichting van SOW blijkt dat slechts de indruk wordt gewekt dat sprake is van een gezamenlijk delegatie-besluit. Stroomopwaarts MVS is dus geen (nieuw) bestuursorgaan, laat staan een zelfstandig bestuursorgaan als een (nieuw) Openbaar Lichaam.
   Daargelaten dat in de zin van de Algemene wet bestuursrecht wettelijk is uitgesloten dat bestuurlijke bevoegdheden worden ‘gemandateerd’ aan een (ander) bestuursorgaan, heeft Stroomopwaartsw MVS als niet-bestuursorgaan dus ook geen ambtenaren in dienst aan wie ingevolge de Algemene wet bestuursrecht wel specifieke bevoegdheden zouden kunnen worden ‘opgedragen’. ‘Foutjes’ van de betrokken burgemeesters en colleges van b&w zou je kunnen denken. De akte van oprichting kwalificeert echter als (strafbare) voorbereidingshandeling in vereniging opgezet met de Belastingdienst, kennelijk redenen waarom de businesscase Stroomopwaarts MVS waarin dit is opgetekend zo lang onder de pet is gehouden.

   Stroomopwaarts MVS is dus een ‘gewoon’ met en door criminelen opgezet bedrijf dat volgens de akte van oprichting slechts door de betrokken burgemeesters en colleges van b & w is ‘gemachtigd’ tot….. De oprichters ‘machtigen’ de nieuwe rechtspersoon Stroomopwaarts MVS omdat dergelijk machtigen volgens deze deelnemers ex. art. 140 Sr meer bereik heeft dan mandaat, althans woorden van gelijke strekking. Dit terwijl mandaat in de zin van de aangehaalde Algemene wet bestuursrecht is uitgesloten.

   Wie de akte van oprichting Stroomopwaarts MVS nader bestudeerd merkt op dat sprake is van delegatie noch mandaat in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. De enige bevoegdheid die kan worden verleend door burgemeesters is die waarbij een individu (bijv. een advocaat) als gemachtigde in civiele (rechts)zaken namens de rechtspersoon gemeente optreedt. De enige bevoegdheid die door een college van b &w kan worden verleend is die waarbij een daartoe aangesteld individu een door dat college genomen beschikking in bezwaar verdedigt. De akte oprichting Stroomopwaarts MVS kwalificeert dus uitsluitend als akte van oprichting van het bedrijf Stroomopwaarts MVS dat immers geen bestuursorgaan is nu dat zowel in de zin van de Wet gemeenschappelijke regelingen als de Algemene wet bestuursrecht is uitgesloten.

   Er is dus ‘Participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS’ dat volgens de akte van oprichting door de 3 MVS bij pseudo-delegatie-besluit dat in werkelijkheid staat voor drie afzonderlijke proces-besluiten, in algemene zin zou zijn ‘gemachtigd’, hetgeen ook wettelijk is uitgesloten nu een rechtspersoon niet kan worden aangesteld als proces-gemachtigde. Aan een procesgemachtigde kunnen uiteraard al helemaal geen algemene beleids-bevoegdheden van burgemeesters worden opgedragen.

   Nu Stroomopwaarts MVS in het gegeven geval als werkgever de enige private belanghebbende kan zijn bij het sinds 2015 enig mogelijke verzoek aan het college van burgemeester en wethouders, is het wel zeer opmerkelijk dat de MVS-colleges de rechtspersoon Stroomopwaarts MVS tot proces-gemachtigde in algemene zin te benoemen terwijl geen sprake kan zijn van enig beschikking door dat college genomen, laat staan dat sprake kan zijn van bezwaren tegen een dus niet-bestaande beschikking van een college van b & w!

   De enig belanghebbenden bij een verzoek ex. art. 79 Participatiewet aan een college zijn rechtspersonen (lees werkgevers) als Stroomopwaarts MVS die dan zowel door de MVS- burgemeesters in civiele rechtszaken in algemene zin zou zijn gemachtigd, als door de MVS-colleges van b&w in algemene zin zou zijn gemachtigd inzake bestuursrechtelijke geschillen die dan steeds aanvangen met een bezwaarschrift tegen een niet-bestaande beschikking ten name van……. de rechtspersoon Stroomopwaarts MVS dat ex art. 79 Participatiewet immers de enig mogelijke verzoeker zou kunnen zijn.

   Vastgesteld moet worden dat met de akte van oprichting Stroomopwaarts MVS in ieder geval sprake is van bedrog nu daarin willens en wetens wordt voorgewend dat sprake zou zijn van delegatie en een Openbaar Lichaam Stroomopwaarts MVS waarop ingevolge die neppe-delegatie dan ook de bevoegdheden in de zin van de WOB (thans WOO) integraal zouden zijn overgegaan op Stroomopwaarts MVS dat niet eens een eenvoudig bestuursorgaan in de zin der wet is. Aan een rechtspersoon kunnen uiteraard geen bestuurlijke dan wel processuele bevoegdheden worden toebedeeld door burgemeesters en colleges van burgemeesters en wethouders aan een rechtspersoon en toch gebeurt dit, en wel met het kennelijk oogmerk specifieke bevoegdheden van privaatrechtelijke aard (burgemeesters) en bestuursrechtelijke aard (colleges) door elkaar te husselen, misdrijven waartoe de rechtspersoon Stroomwaarts MVS dus op papier in algemene zin is gemachtigd door zowel de criminele MVS burgemeesters als de criminele organisaties van MVS-burgemeesters en wethouders.

   En zo kan het dus gebeuren dat Stroomopwaarts MVS dat uitsluitend kwalificeert als rechtspersoon er een grote afdeling ‘bezwaren’ op na houdt waar middels valsheid in geschrift klachten over ‘goed werkgeverschap’ structureel worden vervalst als zou sprake zijn van ‘bezwaren’ tegen wettelijk uitgesloten beschikkingen strekkende tot ‘bijstandsuitkeringen’, althans volgens de van meet af aan bij de landelijk participatiezwendel betrokken Belastingdienst.

   Stroomopwaarts MVS loopt op deze evidente participatiezwendel waarbij ook de Europese partners worden belazerd (ESF subsidies…) vooruit door de brieven waarbij de nietsvermoedende burger wordt uitgenodigd te solliciteren aan de keukentafel te ondertekenen met ‘namens burgemeester en wethouders van…’ waarbij dit dus alleen kan slaan op de afzonderlijke proces-machtigingen van de MVS burgemeesters en de afzonderlijke procesmachtigingen van de MVS-colleges strekkende tot participatiezwendel, redenen waarom het Openbaar Ministerie te Rotterdam de diverse in het kader van een aangifte/strafklacht overgelegde uitnodigingsbrieven door ene mw. Bouamar ondertekend namens de colleges van zowel Schiedam als Vlaardingen middels ambtelijke valsheid in geschrift kwalificeren als ‘op schrift gestelde (telefonische) gesprekken.

   Vastgesteld moet worden dat er in ieder geval sinds 2015 helemaal geen ‘bijstandsuitkeringen’ meer bestaan, maar dat uitsluitend ‘participerende’ werkgevers illegaal van overheids-subsidie worden voorzien, waarna aan het eind van het belastingjaar de Belastingdienst bij beschikking inkomstenbelasting de aan deze deelnemers ex art. 140 Sr ambtelijk vervalst als zou sprake zijn van individuele bijstand aan de slachtoffers van deze evidente zwendelpraktijk met het oogmerk van hoger-misdrijf van onvrije arbeid en mensenhandel ex art. 4 EVRM op grond van gepretendeerd arbeidsgehandicaptheid waarbij een substantieel deel van het salaris wordt verduisterd en de alsus tot slaaf gemaakte burgers (pro)actief de toegang tot de vrije arbeidsmarkt en leven in vrijheid in de zin van art. 8 EVRM wordt onthouden.
   En wat in dit verband te zeggen van allerlei punitieve sancties die de bij uitnodigingsbrief tot slaaf te maken slachtoffers moeten ondergaan, misdrijven die dus eveneens steeds worden vervolmaakt door…. de Belastingdienst!

   Ook bij dat zooitje schorem van het Openbaar Ministerie moet dus ook duidelijk eens de rechtsstatelijke bezem worden gehaald! Wijlen Alex Brenninkmeijer gaf hiervoor in 2015 al de oplossing: Allereerst weg met de corrupte lobby-kliek van de Eerste Kamer en dan de oprichting van een Constitutioneel Hof met een onafhankelijke staande magistratuur met dus onafhankelijke onderzoeksrechters in plaats van al dan niet corrupte ‘Gedoogofficieren van Justitie’ die zonodig participeren ex.l art. 140 Sr. Immers wie doet ze wat?

 7. Heel mooi omschreven Arjan en snapt ten minste hoe het wel werkt

  Ik heb twee rechterhanden, heb altijd werk op een hoog niveau afgeleverd, wat er niet was maakte ik zelf en kon het werk ook niet aan, heel eigen land en het buitenland wist mij te vinden
  klachten zijn op een hand te tellen en loste ik zonder enig gezeur op

  Toen kwamen de lichamelijke problemen ( niet door het werk ) en die werden steeds erger
  verschillende keren thuis gezeten, soms langer dan 3 maanden, en heel vaak een uitval als ik bezig was dan sloot ik de tent en ging naar huis
  Uiteindelijk de moeilijke stap genomen toch maar te stoppen en kwam bij Stroomafwaarts terecht
  Eerste aanspreekpunt was een man in Vlaardingen, een fijne kerel die luisterde en mee dacht
  ook de tweede keer was het prettig met hem alles te bespreken, de molen draaide

  Ergens half januari 2020 werd ik in Schiedam uitgenodigd, een van de eerste dingen die ze vroeg, vind je het niet eng of vervelend hier te zitten, ik niet zei ik, waar moet ik bang voor zijn

  Het kwam er op neer dat er weinig geluisterd werd naar mij, wel werd mij gezegd wat ik wel en niet mocht
  Bij een sollicitatie zou het handig zijn als ik het mooier maakte dan het was, beetje mijn problemen verzwijgen
  daar begin ik niet aan zei ik, ga de boel niet belazeren
  jij lijkt mij nogal eigenwijs zei ze, klopt zei ik, daarom ben ik ook zo ver gekomen want een ander was al 10 x voor de trein gesprongen
  Toch denk ik dat je nog wel wat voor de maatschappij kan betekenen zei ze, als je een eigen bedrijf runde kwam er heel wat op je af
  klopt zei ik, je moet het wel allemaal aan kunnen, de inzet hebben, met stress om kunnen gaan en je grens trekken
  Ik meld je aan in Vlaardingen, daar krijg je een coats, houden ze rekening met je klachten en wie weet wat er uit voort kom
  Dat lijkt mij leuk zei ik, heb nu maar een raar leven van heel druk naar in een keer niets, nog trok ik als ik uit bed kwam mijn werkgoed aan wat helemaal niet nodig was
  ik vertelde haar wat dingen waar ik nogal tegen aan liep wat echt problemen kon geven en ook vol passie over mijn eigen tent die er helaas niet meer is, ze moest opschieten zei ze want de volgende stond er zin in, was alleen nog maar bezig geweest dingen van mijn bedrijf af te ronden ( nu nog zelfs ) want wilde dat netjes afsluiten
  Met alles werd rekening gehouden zei ze NIET DUS!!!!
  Ik had er zin in!! hoopte dat er iets leuks uit kwam en ik weer iets ging doen waar ik me lekker bij voelde, had al over vrijwilligerswerk ook lopen denken maar dit was misschien wel DE instelling waar ik zijn moest
  Die maandag was ik daar rond 9.30 uur, een groep van een stuk of 15 mensen incl ik werden mee genomen naar een kamer
  Ik hoorde daar zoals eerder omschreven verhalen aan van stikvreemde mensen, 15 mensen die elkaar voor het eerst zien werden een soort gedwongen hun verhaal te vertellen, toen ik aan de beurt was was ik erg duidelijk dat ik daar niets ging vertellen, ze viel stil en wist even niet hoe te reageren, maar dit kan wel gevolgen hebben voor uw uitkering was haar antwoord
  dat had ik al vijf keer gehoord van haar toen ze met mijn voorgangers in gesprek was
  We kregen een rondleiding, daar staat de bewaker werd er met een soort grapje gezegd, daar wil je geen ruzie mee hebben.
  Mij een bied die vent, daar heb ik simpel schijt aan!
  Na de rondleiding gingen we naar de met een mooi woord PRODUCTIE
  Iedereen moest gaan zitten, twee lange tafels met een lopende band in het midden
  we moesten dus zoals eerder omschreven die labels voor een veiling maken, wat een stompzinnig geestdodend achterlijk werk!!
  Na het eten gingen we weer terug daarheen om zo de dag vol te maken
  Aan een kerel die daar hoorde vroeg ik waar mijn coats was, misschien zie je die morgen even zei hij ongeinteresseert, ik spraak twee vrouwen in Schiedam, de tweede wist niets van mijn gesprek met de eerst af zei ik hem, dat verbaast mij niets zei hij
  dus morgen ben jij al vergeten wat ik nu aan jou vraag zei ik gelijk
  Ik keek in mijn map, dinsdag productie, woensdag productie en een uur een workshop, krijgen we dan een kleurplaat vroeg ik gelijk gna gna gna was de reactie

  Ons werd gezegd dat we alles per mail moeten doen dat ze bewijs hebben
  maar mondeling of via de telefoon gaat alles echt denigrerend en altijd weer even, maar……..dit kan gevolgen hebben voor je uitkering

  We zijn een week of vier verder nu, heb ze een mailtje gestuurd die ik hier niet herhaal anders wordt dit bericht niet geplaatst

  Na mijn eerste en tevens laatste gesprek telefonisch met mijn coats niemand meer gesproken, moest me ondanks niemand daar weet of ik wel in staat ben om de straat op te gaan afgelopen maandag WEER melden bij die Asociale werkplaats, als ik geen goede gegronde reden had en mij niet 24 uur van tevoren afmelde waarom ik niet kon komen gaan ze voor een of meer maanden mijn uitkering stop zetten of verminderen, die brief kwam op zaterdag binnen dus als ik mij 24 uur van tevoren af had gemeld hadden ze dat op zijn vroegst die maandagmorgen pas gezien

  Ze stoppen maar met betalen, ik laat het oplopen tot mijn geld op is, kom dan vanzelf in de schuldhulpverlening, dan mogen ze ( zijn ze verplicht dacht ik ) het oplossen

  En ik, ik heb alle tijd om hier te reageren en de stappen te zetten die belangrijk zijn

  Ik had er

 8. Nav jullie berichtgeving over het Salaris van Desiree Curfs is zij een charmeoffensief gestart onder de ambtelijke medewerkers op het intranet van Stroomopwaarts met het volgende bericht:

  “Beste collega’s, het kan jullie niet ontgaan zijn dat Stroomopwaarts op dit moment prominent in het nieuws is. De teneur is heel kort gezegd negatief. Dat is jammer.
  Want natuurlijk valt er van alles aan te merken op onze organisatie en dat er nog veel te verbeteren valt.
  Verbeteringen die ook helpen de werkdruk verder te verlagen.

  Maar in de berichtgeving wordt niet ingegaan op de bevindingen van Berenschot op basis van uitgebreid onderzoek; dat er een prestatie van uitzonderlijk niveau is geleverd!

  Bij de oprichting van Stroomopwaarts wisten we dat we samen aan de lat stonden voor een lastige opgave. Een fusie van 6 organisaties, de implementatie van een nieuwe complexere wet en dan ook nog met een stevige financiele taaksteling.

  In de media zijn de kernbevindingen van het rapport totaal buiten beeld.
  Op alle belangrijk criteria is er boven het landelijk gemiddelde gepresteerd. Dat noem ik nog eens toonaangevend! En natuurlijk weten wij als geen ander dat het heel ingewikkeld was, een avontuur en krap voelde binnen de beschikbare middelen. En er waren momenten dat het druk was en de verantwoordelijkheid zwaar voelde. Daarom gun ik jullie dat jullie je realiseren dat jullie TOPPERS zijn. Dat ik vertrouwen heb in jullie. Jullie inzet en loyaliteit is enorm. De doorontwikkeling waar we nu volop mee bezig zijn gaat ons zeker helpen in de opgave van morgen.

  Tot slot;Wat ben ik blij met jullie waardering voor mij. De persoonlijke aantijgingen in de media vind ik pijnlijk. Maar ik ga graag met jullie verder bouwen aan Stroomopwaarts!
  Desiree”

 9. Mooi Desiree, had die naam ook even als kop bij jouw artikel gezet, lijkt nu te veel op mijn naam en vind dat wel weer typisch een beetje zwak zoals ik van StroomAfwaarts gewoon begin te vinden
  Top dat ze bij StroomAfwaarts hier mee lezen, hopen dat ze daar eens wakker worden

  Ik lees niets van jou over mijn verhalen, dat de Asociale werkplaats geen sociale werkplaats is
  Het heet immers assesment en dat linkt niet naar een sociale werkplaats
  Ik lees niets over het gedreig over uitkeringen die gevaar lopen
  Ik lees niets over het respectloze en denigrerende gedrag van de figuren die daar lopen, terwijl juist tijdens het eerste gezamelijke gesprek door die zelfde figuren gezegd werd dat wederzijds respect belangrijk was en ook gehandhaafd moest blijven
  Dus……..mogen zij vast die voorbeeldfunctie aan gaan leren en bij voorkeur achter de lopende band gaan zitten
  Ik lees nergens dat het allemaal even vaag is wat daar gaande is, ook als ik een vraag daar stel is het antwoord vaag

  Iedereen daar loopt met de massa mee, onderling zeggen ze wel wat maar die arme mensen zijn afhankelijk van dat geld en dus bang en houden hun mond dicht

  Ook ik ben afhankelijk van het geld, alleen trek ik wel mijn grens en deed dat gister, vandaag en morgen weer, mijn mond snoeren jullie niet!!! en stoppen zal ik ook nooit!!!

  En Desiree, zet mij maar zonder geld!!
  Als die Judith ( mijn coats )wel dat gesprek met mij aangegaan was op maandag 24-02-2020
  rond een uur of tien had ze een hele andere Peter gezien
  Alles had ik klaar liggen met plannen en ideeën, er zit namelijk heel veel in mij en zakelijk snap ik heel goed hoe de dingen werken
  Een CV heb ik bijna niet, een lijf vol mankementen, maar een berg ervaring zowel als zelfstandige als leidinggevende, tevens een berg mensenkennis en de gave om een aantal mensen mee te krijgen in bepaalde situatie’s
  Maar Judith dacht………. bekijk het maar, hij zit in de ijzeren greep dus stuur hem gewoon een tweede uitnodiging dat hij zich moet melden om 9.30 uur en kan gewoon het traject in en achter de lopende band gaan zitten
  Derde uitnodiging had ik ook al binnen, zonde van de tijd en energie zeg, ook zonde van het geld aan briefpapier en post

  Of ben ik nou gek?
  Had ik me daar een berg werk kunnen leren en ik serieus een passende baan had kunnen vinden met mijn giga opleiding die mij geboden werd

  Werken kan ik zo bij bepaalde bedrijven, ook via een uitzendbureau, dat gaf ik ook al aan
  maar tevens gaf ik aan dat mijn lijf dat niet toelaat en ik dan wel met mijn eigen bedrijf door was gegaan
  ook gaf ik aan dat ik nog dagelijks gebeld werd voor werk en dat ik zelfs zwart zoveel kan werken dat ik tijd te kort kom in een week, dat geloof ik kreeg ik als antwoord
  Maar ik doe het niet zei ik, doe ik ook niet want heeft ook geen zin en was mijn opzet ook niet

  De bezem moet er door, het is een ongeorganiseerd puinzooitje, de een weet niet wat de ander zei en ze weten ook duidelijk niets van mij in Vlaardingen
  Jammer jammer jammer

  Ik stop niet voor iets af is, dus ook nu niet!!
  als het moet vecht ik door tot het eind, en dat geld………..ach, het zijn maar cijfers en daar liep ik nooit warm voor

  1. Ik heb mensen gesproken die bij Stroomafwaarts werken (wie en waar hou ik voor hun voor mij) die het helemaal niet leuk vonden daar te werken
   De manier waarop ze met ons ( ja, ook wij zijn mensen ) mensen om moest gaan niet bepaald leuk vonden
   En ik geloof Desiree gelijk dat ze landelijk hoog scoren , alleen de manier waarop is niet zo netjes
   Ik zou dat werk niet willen doen, afhankelijke mensen op die manier benaderen
   Het zijn vaak de mensen die thuis niets te vertellen hebben en zich zo een hele piet vinden
   Uiteraard bedoel ik er hier maar een aantal mee dus zeker niet allemaal

   Dat het een hele opgave is om de boel draaiende te houden snapt iedereen, ook dat je het nooit iedereen naar zijn zin kan maken
   Toch blijf ik er bij dat deze manier averechts werkt, de mensen maar ergens gaan werken om van Stroomafwaarts af te zijn
   om vervolgens na een te korte tijd of wegkwijnen, langdurig ziek worden of gewoon weer zonder werk te komen zitten
   Daar wordt zo’n persoon niets beter van, die werkgever niet en wie nou eigenlijk wel
   de eigenwaarde van zo’n persoon heeft een doodsklap opgelopen en helpt dan niet echt mee voor de toekomst
   De GGZ zal er wel zijn voordeel mee doen, krijgt vast meer aanmeldingen van mensen
   ik begrijp ook als geen ander dat er mensen zijn die zo hun auto de voorgevel in boren, zijn toch ook echt dingen die voorkomen

   Tsja, Stroomafwaarts scoort goed
   maar zouden ze ook echt trots op kunnen zijn

   En dan niet te vergeten, eens zijn deze personen ook oud, komen dan in de verzorging terecht
   als het dan daar niet lekker gaat zouden ze dan nog eens terug denken aan 2020

   NEE, dat zijn ze morgen al vergeten!

 10. Hoi Peter ik lees verder jouw vervelende ervaringen en dan inderdaad een vreemde reactie van die Desiree zichzelf een schouderklopje geeft. Nou Desiree jij zoekt dan vast een TOPPER zoals Peter die de gelegenheid krijgt om even met jullie gepaste bijstand zijn rust te kunnen nemen om even zijn huidige (lichamelijke) klachten te verminderen en daarna binnen een mooie vacature bij jouw mooie en fantastische organisatie of bij de Gemeente Schiedam aan de slag te kunnen als vakmens en niet in jullie hok sociale werkplaats wordt gestopt. Het prijst je en ik denk ook dat GroenLinks ontzettend trots op je zal zijn als je dit schrijnende verhaal van Peter oplost!

  1. Dank je Arjan

   Zoals je kon lezen ben ook ik afhankelijk van Stroomafwaarts
   maar heb een leven achter de rug wat niet zo heel fijn was, dingen overkwamen mij
   toch ben ik altijd positief gebleven zo goed en zo kwaad als mogelijk was
   ik ben niet gevoelig voor die macht van Desiree en Stroomafwaarts

   Heb me daar simpelweg netjes aangemeld met een vraag
   mijn vraag was, ik ben Peter, werk al …… voor mezelf als……… ik barst ook van het werk en moest zelfs in het verleden een aantal grote goed betalende klanten afzeggen omdat ik maar twee handen heb
   maar ik heb lichamelijke problemen en gooi met regelmaat de tent dicht omdat ik niet anders kan
   heb uitvallen van meer dan drie maanden gehad en ze altijd zelf financieel opgevangen, ging vaak vroeg naar huis en de laatste jaren draaide ik net genoeg om mijn kop boven water te kunnen houden, zat ook met de huur van een duur bedrijfspand
   Al jaren zette ik in mijn agenda bij een bepaalde maand…..huur opzeggen bedrijfspand
   Ik zat met een bepaalde opzegtermijn en elk jaar zei ik tegen mijzelf
   Nee, ik ga nog een jaartje door
   Begin 2019 zei ik, ik stop als het kan dit jaar, te vaak last, vaak niet of slecht slapen omdat ik niet meer wist hoe ik moest gaan liggen
   heb ook nog andere lichamelijk klachten die mij weer beperken om lekker te kunnen gaan liggen
   Alles bij elkaar was ik het echt zat, draaide ook psychisch een beetje door want ik raakte weer iets kwijt wat ik niet wilde
   Het was een proces van jaren om de handdoek te gooien

   Ik ben werkelijk maar EEN keer door die Judith gebeld toen ik niet op kwam dagen
   het ging ook echt niet lekker met mij en dat vertelde ik haar
   na ach en wee van haar kant was het al snel van…….maar dit kan wel gevolgen voor je uitkering hebben, of heb jij geen geld nodig, zal ik het gelijk stop zetten?

   Kan dit blijven herhalen maar uiteindelijk heb ik nooit meer iemand gezien, gesproken of op een andere manier contact gehad, dus hoe het met mij gaat en of ik wel of niet naar buiten kan is daar niet bekend, enigste is dat ik weer aangemeld was om daar te komen met nu een dreiging dat ze hadden overlegd dat ik voor een of meer maanden gekort of helemaal geen geld kreeg als ik geen goede reden had mij af te melden

   Ik kreeg die brief afgelopen zaterdag, maandagmiddag zag ik hem toen ik de post mee nam
   heb een kort mailtje gestuurd die echt niet netjes was!!
   ze vragen er om

   Een rekening waar nog een aardig bedrag op stond heb ik leeg gehaald en het geld bij mijn zoon gebracht, geen idee waartoe ze in staat zijn maar dit pakken ze mij ook niet af

   Toch geef ik niet op, nu niet, dan niet maar ook echt nooit niet!!

 11. Dank je Arjan

  Zoals je kon lezen ben ook ik afhankelijk van Stroomafwaarts
  maar heb een leven achter de rug wat niet zo heel fijn was, dingen overkwamen mij
  toch ben ik altijd positief gebleven zo goed en zo kwaad als mogelijk was
  ik ben niet gevoelig voor die macht van Desiree en Stroomafwaarts

  Heb me daar simpelweg netjes aangemeld met een vraag
  mijn vraag was, ik ben Peter, werk al …… voor mezelf als……… ik barst ook van het werk en moest zelfs in het verleden een aantal grote goed betalende klanten afzeggen omdat ik maar twee handen heb
  maar ik heb lichamelijke problemen en gooi met regelmaat de tent dicht omdat ik niet anders kan
  heb uitvallen van meer dan drie maanden gehad en ze altijd zelf financieel opgevangen, ging vaak vroeg naar huis en de laatste jaren draaide ik net genoeg om mijn kop boven water te kunnen houden, zat ook met de huur van een duur bedrijfspand
  Al jaren zette ik in mijn agenda bij een bepaalde maand…..huur opzeggen bedrijfspand
  Ik zat met een bepaalde opzegtermijn en elk jaar zei ik tegen mijzelf
  Nee, ik ga nog een jaartje door
  Begin 2019 zei ik, ik stop als het kan dit jaar, te vaak last, vaak niet of slecht slapen omdat ik niet meer wist hoe ik moest gaan liggen
  heb ook nog andere lichamelijk klachten die mij weer beperken om lekker te kunnen gaan liggen
  Alles bij elkaar was ik het echt zat, draaide ook psychisch een beetje door want ik raakte weer iets kwijt wat ik niet wilde
  Het was een proces van jaren om de handdoek te gooien

  Ik ben werkelijk maar EEN keer door die Judith gebeld toen ik niet op kwam dagen
  het ging ook echt niet lekker met mij en dat vertelde ik haar
  na ach en wee van haar kant was het al snel van…….maar dit kan wel gevolgen voor je uitkering hebben, of heb jij geen geld nodig, zal ik het gelijk stop zetten?

  Kan dit blijven herhalen maar uiteindelijk heb ik nooit meer iemand gezien, gesproken of op een andere manier contact gehad, dus hoe het met mij gaat en of ik wel of niet naar buiten kan is daar niet bekend, enigste is dat ik weer aangemeld was om daar te komen met nu een dreiging dat ze hadden overlegd dat ik voor een of meer maanden gekort of helemaal geen geld kreeg als ik geen goede reden had mij af te melden

  Ik kreeg die brief afgelopen zaterdag, maandagmiddag zag ik hem toen ik de post mee nam
  heb een kort mailtje gestuurd die echt niet netjes was!!
  ze vragen er om

  Een rekening waar nog een aardig bedrag op stond heb ik leeg gehaald en het geld bij mijn zoon gebracht, geen idee waartoe ze in staat zijn maar dit pakken ze mij ook niet af

  Toch geef ik niet op, nu niet, dan niet maar ook echt nooit niet!!

 12. Sorry dat ik mijn laatste bericht dubbel plaatste!

  Ik schrijf even een klein stukje over uit die map van de LEERSCHOOL hahaha oftewel de sociale werkplaats

  U ontvangt een 2′ uitnodiging voor deelname aan een assessment. Dit betekent dat u samen met Stroomopwaarts gaat uitzoeken over welke vaardigheden u beschikt, waar uw kracht ligt en wat u kunt bijleren om uw kansen op de arbeidsmarkt te vergroten

  Komt u niet zonder u af te melden en zijn er geen bijzondere omstandigheden waarom u niet kunt komen? Dan zijn wij van plan u een maatregel op te leggen. U kunt dan een of enkele maanden een lagere of geen uitkering krijgen. Hierover krijgt u dan een aparte brief.

  Heel lachwekkend wat ze stuurde, was trouwens de derde keer dat ik een uitnodiging kreeg
  Ze zijn daar zo overtuigd van zichzelf en denken ze nu echt dat ik dit geloof!!
  wat kunnen ze mij daar leren dan?!
  Hebben ze zich ooit verdiept in wat ik tot voor kort aan werk uitvoerde
  Het leerniveau is vergelijkbaar met de tijd toen ik nog in de tweede klas lagere school zat
  of zijn ze zelf zooooooo dom en vinden ze het een hele prestatie om een plastic stokje aan een plastic label te prikken, zijn wel twee gaten hoor, vergis je niet!
  is toch twee keer zoveel als EEN gaatje

  Stroomafwaarts gaat daar zelf maar lekker zitten, ik doe het in ieder geval niet!!

 13. Berenschot is een van de ‘bedrijven’ die haar bestaansrecht ontleent aan entiteiten als Stroomopwaarts MVS en niet zelden is betrokken bij de tot standkoming daarvan middels het aanleveren van ‘kwartiermakers’ . Het lijkt ook hier dus weer een typisch gevalletje van de slager die het eigen vlees keurt in plaats van dat er onderzoek door de Rekenkamercommissie heeft plaats gehad.

  In Apeldoorn heeft de Rekenkamercommissie ook de doelmatigheid getoetst en daarbij de slachtoffers uitgebreid de gelegenheid geboden zich uit te spreken over de misselijkmakende wantoestanden zoals bij Stroomopwaarts MVS het geval.

  Met groepssessies als hierboven door slachtoffers van ‘het Participatiebedrijf’ wordt evident het recht op persoonlijke privacy van de deelnemers geschonden, redenen om de zaken zo voor te stellen als zou deze en andere onrechtmatige handelingen van Stroomopwaarts MVS vrijwillig zouden gebeuren in plaats van gedwongen.

  De Stroomopwaartsen van Nederland zijn daarom van dubbele juridische hoedanigheid voorzien, dus met het oogmerk om de evidente dwang te verhullen door de nietsvermoedende burger steeds in privaatrechtelijke zin uit te nodigen tot gesprek nu een oproeping van bestuursrechtelijke strekking aanstonds gemotiveerd zou dienen te worden en de ware bedoelingen ook meteen duidelijk zouden zijn.

  De ‘Sociale Partners’ hebben afspraken gemaakt, maar zijn niet gekozen, dus waarom zouden burgers en MKB, laat staan de landelijke politiek aan dergelijke neo-Musseliaanse afspraken gehouden zijn? In het nog steeds actuele rechtswetenschappelijke boekje “Het primaat van de Politiek’ wordt deze werkwijze van PvdA-er Melkert aangehaald, ja inderdaad dezelfde Melkert van de eerdere EFS-zwendelpraktijken en die nu naast mw. Curfs zit in een werkegeversorganisatie, die volkomen non-democratisch van aard is.

  Zie voor een nadere toelichting mijn ingezonden stukjes bij:
  https://www.schiedamsnieuws.nl/stroomopwaarts-nu-ook-onder-vlaardings-vuur/#comments

 14. OPS: ‘Is er een relatie tussen de noodzaak om zoveel tijd te steken in bezwaar- en beroepszaken en de verslechtering van het klantcontact? ‘

  Ja, die is er: Dat komt omdat klantcontact bij Stroomopwaarts MVS feitelijk staat voor de burger bedriegen, en voordat ‘de klant’ het laatste in de gaten heeft is deze doorgaans als in de fuik gezwommen. Als dan wordt geklaagd over het niet-leveren van maatwerk of andere toezeggingen, dan past Stroomopwaarts MVS standaard de wisseltruuk toe. Zie onder:
  https://www.schiedamsnieuws.nl/stroomopwaarts-nu-ook-onder-vlaardings-vuur/#comments

  De burger die een brief gericht tot het college voor ontvangst laat bevestigen op het gemeentehuis krijgt standaard een ontvangstbevestiging voor een bezwaarschrift zodra de ontvangende ambtenaar lest dat het iets met Stroomopwaarts VS te maken heeft, en of dat nu echt een bezwaarschrift is maakt in feite niets uit.

  Als gesteld geven instellingen als Stroomopwaarts MVS geen bestuurlijke beschikkingen af maar wordt de burger steeds in privaatrechtelijk zin benaderd om te kunnen doen alsof de medewerking die men onder evidente bedreigingen tijdens speciale sessies bewerkstelligt, van vrijwillige aard zouden zijn. In dit kader van list en bedrog zet Stroomopwaarts MVS nooit van tevoren op papier wat de bedoeling is maar dwingt de nietsvermoedende burger tot ‘gesprek’, waarna vervolgens een schriftelijke weergave van dat gesprek volgt waarin de burger zich meestal terecht niet kan vinden. De uitnodiging tot gesprek is privaatrechtelijk van aard en is bedoeld om ‘samen met de burger’ een beetje in het achterkamertje zodat niemand anders iets hoort of ziet te een beetje te ‘polderen’, een horizontale benadering dus waarop het BW ziet.

  Een ‘klant’ van Stroomopwaarts MVS Vlaardingen wordt opgebeld en krijgt te horen dat er een bijeenkomst is bij Royal FloraHolland waar men werk zou aanbieden en waar zij dient te verschijnen. Ook oproepingen in bestuursrechtelijke zin doet Stroomopwaarts MVS niet uitgaan en gaat hier alles mondeling en dus oncontroleerbaar. FloraHolland discrimineert openlijk op lichaamslengte en feitelijk op etniciteit, hetgeen betekent dat de vrouw uit Vlaardingen die van oosterse komaf is tezamen met andere ’te kleine’ mensen wordt gesommeerd van deze arbeidersmarkt georganiseerd ten faveure van Royal FloHolland te vertrelkken, alsof men bij Stroomopwaarts MVS niet van tevoren wist dat dit zou gebeuren! Op de website van Royal FloraHolland stelt deze ‘ketenpartner’ van verkapte slavenhandelijk Stroomopwaarts MVS ronduit te selecteren op een bepaalde lengte. Bij het wegsturen is betrokken een accountmanager van Stroomopwaarts, dhr. Droppert.

  Kort daarop ontvangt de klant een brief op hoge poten van Stroomopwaarts MVS, dat heeft vernomen dat zij ‘zomaar’ is vertrokken van de slavenmarkt georganiseerd bij Royal FloraHolland, en dat men voornemens is haar te korten op haar inkomen. Ene Georgo Muller is de behandelaar en ondertekent deze brief namens het college van Vlaardingen.
  Over deze deze Georgo Muller en de betrokken hr. Droppert wordt een schriftelijk klacht ingediend waarin op grond van bijgevoegde bewijsmiddelen wordt aangedrongen op toezending van de klachtregeling en schriftelijke afwikkeling van de klacht. Ook worden de onderliggende stukken opgevraagd waarop een eventuele aangifte bij Politie kan worden gebaseerd.

  Na enige tijd volgt antwoord van Stroomopwaarts MVS dat met zoveel woorden luidt: We hebben uw klacht gelezen en op grond daarvan besloten de voorgenomen strafkorting niet te laten doorgaan. Wij gaan er verder vanuit dat de zaak hiermee is afgedaan. Dus geen verwijzing naar of toezending van het klachtprotocol en ook geen klachtafwikkeling, laat staan schriftelijk, maar wel een vervalsing van de klacht tot iets wat lijkt op bezwaar gericht tegen de vorgenomen feitelijke handeling van Stroomopwaarts MVS dat slechts is gemachtigd als administrateur die uitbetaald te fungeren. De ‘klant’ persisteerd echter bij klachtbehandeling en wenst nog steeds de stukken toegezonden te krijgen. Al wat volgt; niets van Stroomopwaarts MVS dat nog immer is gehouden de klacht te behandelen en de opgevraagde stukken te verstrekken.

  Stroomopwaarts MVS is in haar hoedanigheid als Participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS uitsluitend bevoegd om als uitvoerende private derde partij gevolg te geven aan het ambtshalve toekenningsbesluit of de intrekking daarvan. Het betreft hier dus steeds feitelijke handelingen naar burgerlijk recht van het Participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS waarvoor de misleide of bedreigde burger het Participatiebedrijf in rechte kan betrekken in een actie uit onrechtmatige daad, vandaar dat Stroomopwaarts MVS onder andere weigert onderliggende (bewijs)stukken te verstrekken.

  Het is uitsluitend de burger die als enige belanghebbende het college van de woonplaats ingevolge art. 79 Pw kan verzoeken de feitelijke rechtshandelingen naar burgerlijk recht van het uitvoerende Participatiebedrijf bij besluit aan te merken als ware het feitelijke rechtshandelingen (onrechtmatige daad) van dat college dat uiteraard rechtspersoonlijkheids bezittende is.

  Uit art. 79 Pw en bepaalde juncto’s in die Pw volgt dat de Awb formeel buiten toepassing is verklaard en een andere beslissing dan het toekenningsbesluit van bijstand, dan wel de intrekking daarvan (is feitelijk het zelfde besluit) bij Pw is uitgesloten. Slechts van het dit besluit genomen na melding staat de rechthebbende het rechtsmiddel van bezwaar open. Wie denkt dat in de Participatiewet ergens voorin na de artikelen waarin het toekenningsbesluit is geregeld ook de mogelijkheid van het instellen van bezwaar hiertegen vindt komt letterlijk en figuurlijk bedrogen uit want de mogelijkheid van bezwaar volgt ergens helemaal achterin de Pw na art. 79Pw. Dit is opmerkelijk omdat met art. 79 nu juist de Awb buiten toepassing wordt verklaard en andere besluiten dan het toekenningsbesluit danwel intrekking is uitgesloten.

  Op feitelijke rechtshandelingen door een private uitvoerende derde-partij als het Participatiebedrijf ziet het Burgerlijk Wetboek en dient de burger bij een dispuut de burgerlijke rechter te benaderen. Tegen dergelijke feitelijke handelingen staat dus in ieder geval niet het rechtsmiddel van bezwaar open, er is immers ook geen primaire (maatwerk) beschikking waartegen bezwaar kan worden ingesteld nu dergelijke beslissingen met de Pw zijn uitgesloten. Stroomopwaarts MVS is in haar hoedanigheid als ‘verlengd bestuur’ ingevolge het vigerende mandaatbesluit feitelijk slechts bevoegd namens het college van de woonplaats te beslissen op bezwaar tegen…….: het toekenningbesluit dan wel de intrekking daarvan, en verder strekt dit mandaat dus niet. Het college noch Stroomopwaarts MVS in mandaat is het dus niet toegestaan enig andere beslissing te nemen nu de Participatiewet de arbeidsverhouding bepaalt tussen het college en de burger de zich feitelijk meldt bij dat college, dat vanaf het moment van melding dus wordt aangemerkt als werkgever die feitelijk de eis stelt dat de nietsvermoedende burger zich daarna ziek meldt in de zin der wet zodat niet het Burgerlijk Wetboek maar de Participatiewet ziet op de onderlinge rechtsverhoudin en niet de Wet verbetering poortwachter ziet op re-integratie en nakoming van de arbeidsovereenkomst van de zieke werknemer, maar de verordening van de gemeenteraad. De melding om bijstand staat dus feitelijk voor een soort ziekmelding waarmee de burger levenslange dwangarbeid gepretendeerd vrijwillig zal dienen te verrichten en door het leven zal gaan als ‘arbeidsgehandicapte’ die in de praktijk nooi meer dan 70% van het Wml zal krijgen.

  Uiteraard begreep de Wetgever dat dergelijke walgelijke praktijken van hogerhand opgezet vor een onafhankelijke rechter onderuit zal gaan en ook bestraft zal dienen te worden, en met het oog daarop is de Wgr uitgebreid met Openbare Lichamen met rechtspersoonlijkheid om van het laatste met de Pw misbruik te kunnen (doen) maken.

  In de Pw staat dat het college de nu wel bekende toekenning na melding kan mandateren aan ‘een bestuursorgaan’, waarbij dus sprake is van een aparte mandaatregeling bij wet, zijnde niet de Algemene wet bestuursrecht. In deze Awb is het niet mogelijk een ander bestuursorgaan te mandateren nu dan sprake zou zijn van verkapte delegatie van bevoegdheden, maar kan het college bepaalde beslissingen slechts mandateren aan een ambtenaar, al dan niet in dienst van een ander bestuursorgaan. Hier wordt dus opzettelijk mist opgeworpen met het oogmerk van de wissel truuk zoals eerder beschreven en waarbij Stroomopwaarts MVS duidelijke klachten in etappes vervalst tot bezwaren en daarbij participatie van de bezwaarschriftencommissies als ook van de bestuursrechter(s) en de Centrale Raad van Beroep onmisbaar is.

  Wat betreft de steeds opgeworpen mist rond mandaat, volmacht etc dan nog het volgende:
  Wetende dat zowel de Participatiewet als de vigerende mandaatregeling het nemen van beslissingen anders dan toekenningsbesluiten of de intrekking daarvan niet toekomt, en Stroomopwaarts MVS derhalve steeds strafbare voorbereidingshandelingen treft met min of meer hybride uitnodigingen tot gesprek en ronduit valsheid in geschrift in het kader van hoger bedrog pleegt met afgifte van beslissingen anderszins, stelde mw. Curfs schriftelijk meermaals dat met het 3-besluit van de MVS-colleges waarbij het Openbaar Lichaam Stroomopwaarts MVS is ingesteld, staat voor delegatie van bevoegheden van die 3 colleges aan ‘ het bestuursorgaan Stroomopwaarts MVS’.

  Dit staat dus voor klinkklare nonsens met het oogmerk de burger nu rechtuit te bedriegen.

  Tegen dit besluit op verzoek genomen

 15. OPS: ‘Is er een relatie tussen de noodzaak om zoveel tijd te steken in bezwaar- en beroepszaken en de verslechtering van het klantcontact? ‘

  Ja, die is er: Dat komt omdat klantcontact bij Stroomopwaarts MVS feitelijk staat voor de burger bedriegen, en voordat ‘de klant’ het laatste in de gaten heeft is deze doorgaans al in de gezette fuik gezwommen. Als dan wordt geklaagd over het niet-leveren van maatwerk of andere toezeggingen, dan past Stroomopwaarts MVS standaard de wisselt ruuk toe. Zie onder: https://www.schiedamsnieuws.nl/stroomopwaarts-nu-ook-onder-vlaardings-vuur/#comments

  De burger die een brief gericht tot het college voor ontvangst laat bevestigen op het gemeentehuis krijgt standaard een ontvangstbevestiging voor een bezwaarschrift zodra de ontvangende ambtenaar leest dat het iets met Stroomopwaarts MVS te maken heeft, en of dat nu echt een bezwaarschrift is of niet maakt in feite niets uit.

  Als gesteld geven instellingen als Stroomopwaarts MVS geen bestuurlijke beschikkingen af maar wordt de burger steeds in privaatrechtelijk zin benaderd om te kunnen doen alsof de medewerking die men onder evidente bedreigingen tijdens speciale mondelinge sessies bewerkstelligt, van vrijwillige aard zoud zijn. In dit kader van list en bedrog zet Stroomopwaarts MVS uiteraard nooit van tevoren op papier wat de bedoeling is, maar dwingt het de nietsvermoedende burger tot ‘gesprek’, waarna vervolgens een schriftelijke weergave van dat gesprek volgt waarin de burger zich meestal terecht niet kan vinden. De uitnodiging tot gesprek is privaatrechtelijk van aard en is bedoeld om ‘samen met de burger’ in het achterkamertje, zodat niemand anders iets hoort of ziet, een beetje te ‘polderen’, een horizontale benadering dus waarop het BW ziet.

  Een ‘klant’ van Stroomopwaarts MVS Vlaardingen wordt opgebeld en krijgt te horen dat er een bijeenkomst is bij Royal FloraHolland waar men werk zou aanbieden en waar zij dient te verschijnen. Vooraf gemotiveerde schriftelijke oproepingen doet Stroomopwaarts MVS niet uitgaan en gaat hier alles mondeling en is dus oncontroleerbaar. FloraHolland discrimineert openlijk op lichaamslengte en feitelijk op etniciteit, hetgeen betekent dat de vrouw uit Vlaardingen die van oosterse komaf is tezamen met andere ’te kleine’ mensen wordt gesommeerd van deze arbeidersmarkt georganiseerd ten faveure van Royal FloHolland te vertrekken, alsof men bij Stroomopwaarts MVS niet van tevoren wist dat dit zou gebeuren! Op de website van Royal FloraHolland stelt deze ‘ketenpartner’ van gesoigneerde slavenhandelaar Stroomopwaarts MVS ronduit te selecteren op een bepaalde lengte. Bij het wegsturen is betrokken een accountmanager van Stroomopwaarts MVS, dhr. Droppert.

  Kort daarop ontvangt de klant een brief op hoge poten van Stroomopwaarts MVS, dat men heeft vernomen dat zij ‘zomaar’ is vertrokken van de slavenmarkt georganiseerd bij Royal FloraHolland, en dat men voornemens is haar voor straf te korten op haar inkomen. Ene Georgo Muller is de behandelaar en ondertekent deze brief namens het college van Vlaardingen.
  Over deze deze Georgo Muller en de betrokken hr. Droppert wordt een schriftelijk klacht ingediend waarin op grond van bijgevoegde bewijsmiddelen wordt aangedrongen op toezending van de klachtregeling en schriftelijke afwikkeling van de klacht. Ook worden de onderliggende stukken opgevraagd waarop een eventuele aangifte bij Politie kan worden gebaseerd.

  Na enige tijd volgt antwoord van Stroomopwaarts MVS dat met zoveel woorden luidt: We hebben uw klacht gelezen en op grond daarvan besloten de voorgenomen strafkorting niet te laten doorgaan. Wij gaan er verder vanuit dat de zaak hiermee is afgedaan. Dus geen verwijzing naar of toezending van het klachtprotocol en ook geen klachtafwikkeling, laat staan schriftelijk, maar wel een vervalsing van de klacht tot iets wat lijkt op bezwaar gericht tegen de voorgenomen feitelijke handeling van Stroomopwaarts MVS dat slechts is gemachtigd als administrateur die uitbetaalt te fungeren. De ‘klant’ persisteert echter bij klachtbehandeling en wenst nog steeds de stukken toegezonden te krijgen. Al wat volgt; niets van Stroomopwaarts MVS dat nog immer is gehouden de klacht te behandelen en de opgevraagde stukken te verstrekken.

  Stroomopwaarts MVS is in haar privaatrechtelijk hoedanigheid als Participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS uitsluitend bevoegd om als uitvoerende private derde partij gevolg te geven aan het ambtshalve toekenningsbesluit of de intrekking daarvan. Het betreft hier dus steeds feitelijke handelingen naar burgerlijk recht van het Participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS waarvoor de misleide of bedreigde burger het Participatiebedrijf in rechte kan betrekken in een actie uit onrechtmatige daad, vandaar dat Stroomopwaarts MVS onder andere weigert onderliggende (bewijs)stukken te verstrekken.

  Het is uitsluitend de burger die als enige belanghebbende het college van de woonplaats ingevolge art. 79 Pw kan verzoeken de feitelijke rechtshandelingen naar burgerlijk recht van het uitvoerende Participatiebedrijf bij besluit aan te merken als ware het feitelijke rechtshandelingen (onrechtmatige daad) van dat college zelve dat uiteraard ook rechtspersoonlijkheids bezittende is.

  Uit art. 79 Pw en bepaalde juncto’s volgt dat de Awb formeel buiten toepassing is verklaard en een andere beslissing dan het toekenningsbesluit van bijstand, dan wel de intrekking daarvan (is feitelijk het zelfde besluit) bij Pw is uitgesloten. Slechts van het dit besluit genomen na melding staat de rechthebbende het rechtsmiddel van bezwaar open. Wie denkt dat in de Participatiewet ergens voorin na de artikelen waarin het ambtshalve toekenningsbesluit is geregeld, ook de mogelijkheid van het instellen van bezwaar hiertegen vindt, komt letterlijk en figuurlijk bedrogen uit want de mogelijkheid van bezwaar volgt ergens helemaal achterin de Pw na art. 79. Dit is opmerkelijk omdat met art. 79 nu juist de Awb buiten toepassing wordt verklaard en andere besluiten dan het toekenningsbesluit dan wel intrekking is uitgesloten.

  Op feitelijke rechtshandelingen door een private uitvoerende derde-partij als het Participatiebedrijf ziet het Burgerlijk Wetboek en dient de burger bij een dispuut de burgerlijke rechter te benaderen. Tegen dergelijke feitelijke handelingen staat dus in ieder geval niet het rechtsmiddel van bezwaar open, er is immers ook geen primaire (maatwerk) beschikking waartegen bezwaar kan worden ingesteld nu dergelijke beslissingen met de Pw zijn uitgesloten. Stroomopwaarts MVS is in haar hoedanigheid als ‘verlengd bestuur’ ingevolge het vigerende mandaatbesluit feitelijk slechts bevoegd namens het college van de woonplaats te beslissen inzake (in bezwaar tegen)…….: het toekenningbesluit dan wel de intrekking daarvan, en verder strekt dit mandaat dus niet.

  Het college noch Stroomopwaarts MVS in mandaat is het dus niet toegestaan enig andere beslissing te nemen nu de Participatiewet strikt genomen slechts de (dwang)arbeidsverhouding bepaalt tussen het college en de burger die zich feitelijk meldt bij dat college dat vanaf het moment van melding dus wordt aangemerkt als werkgever die feitelijk de eis stelt dat de nietsvermoedende burger zich daarna ziek meldt in de zin der wet, zodat niet het Burgerlijk Wetboek maar de Participatiewet ziet op de onderlinge rechtsverhouding, en niet de Wet verbetering poortwachter ziet op re-integratie en nakoming van de arbeidsovereenkomst van de zieke werknemer, maar de verordening van de gemeenteraad. De melding om bijstand staat dus feitelijk voor een soort ziekmelding waarmee de burger levenslange dwangarbeid, gepretendeerd vrijwillig, zal dienen te verrichten en door het leven zal gaan als ‘arbeidsgehandicapte’ die in de praktijk nooit meer dan 70% van het Wml zal krijgen.

  Uiteraard begreep de Wetgever dat dergelijke walgelijke praktijken van hogerhand opgezet voor een onafhankelijke rechter onderuit zouden gaan en ook bestraft zullen dienen te worden, en met het oog daarop is de Wgr uitgebreid met Openbare Lichamen met rechtspersoonlijkheid om van het laatste met de Pw misbruik te kunnen (doen) maken.

  In de Pw staat dat het college de nu wel bekende toekenning na melding kan mandateren aan ‘een bestuursorgaan’, waarbij dus sprake is van een aparte mandaatregeling bij wet, zijnde niet de Algemene wet bestuursrecht. In de Awb is het namelijk niet mogelijk een ander bestuursorgaan te mandateren nu dan sprake zou zijn van verkapte delegatie van bevoegdheden, maar kan het college bepaalde beslissingen slechts mandateren aan een ambtenaar, al dan niet in dienst van een ander bestuursorgaan. Hier wordt dus opzettelijk mist opgeworpen met het oogmerk van de wisseltruuk zoals eerder beschreven en waarbij Stroomopwaarts MVS duidelijke klachten in etappes vervalst tot bezwaren en daarbij participatie van de bezwaarschriftencommissies, als ook van de bestuursrechter(s) en de Centrale Raad van Beroep, onmisbaar is.

  Wat betreft de steeds opgeworpen mist rond mandaat, volmacht etc dan nog het volgende:

  Wetende dat zowel de Participatiewet als de vigerende mandaatregeling het nemen van beslissingen anders dan toekenningsbesluiten of de intrekking daarvan uitsluit, en Stroomopwaarts MVS derhalve steeds strafbare voorbereidingshandelingen treft met de van hogerhand voorgeschreven weloverwogen hybride uitnodigingen tot gesprek, en ronduit valsheid in geschrift in het kader van hoger bedrog pleegt met afgifte van beslissingen anderszins, stelde mw. Curfs schriftelijk meermaals dat het 3-besluit van de MVS-colleges waarbij het Openbaar Lichaam Stroomopwaarts MVS is ingesteld, staat voor delegatie van bevoegheden van die 3 colleges aan ‘ het bestuursorgaan Stroomopwaarts MVS’.

  Dit staat dus voor klinkklare nonsens, nu met het oogmerk de burger nu rechtuit te bedriegen.

  1. PS

   Ik dacht dat de eerste versie niet door de moderatie was gekomen en plaatste daarna deze licht herziene en verbeterde versie.

   Voor zover dat (nog) niet duidelijk zou zijn: Medewerkers van Stroomopwaarts MVS zien zich feitelijk ook maar gedwongen tot participatie die inderdaad ziekmakend is omdat men best wel beseft de hele dag nietsvermoedende burgers te bedriegen met het oogmerk de geldende verboden op dwangarbeid op listige wijze te omzeilen. En dit is kennelijk voorbehouden aan een select groepje medewerkers van Stroomopwaarts MVS.

   Om de burger die zich over feitelijk handelen in privaatrechtelijke zin door Stroomopwaarts beklaagd de toegang tot de onafhankelijke burgerlijke rechter af te snijden en de klachten de pan uitrijzen, is een zeer grote groep werknemers van Stroomopwaarts MVS bezig deze klachten in eerste etappe om te toveren tot would-be bezwaren, waarna de klachten niet worden neergelegd bij de bevoegde klachtafdeling maar door een ambtelijk secretaris als bezwaarschrift worden doorgezonden naar de bezwaarschriftencommissie waarvan dezelfde ambtenaar ook secretaris is.

   Stroomopwaarts MVS is dus duidelijk niet bezig met de uitstroom van bijstands gerechtiden, maar wel met winstoogmerk met de instroom. Dure echte geestelijk- en lichamelijk gehandicapte bijstandsgerechtigden worden zo vervangen door tot ‘arbeidsgehandicapte’ gebrandmerkte niet-gehandicapte bijstandsgerechtigden met hogere productiefactor.

   De bekende Heleen Mees beschrijft de feitelijk slaven arbeid van 1,3 miljard Chinese arbeiders die werken voor niet meer dan wat eten en huisvesting. Het komt erop neer dat de Staat der Nederlanden dit model van uitbuiting en feitelijk dwangarbeid op socialistische leest geschoeid en gecontroleerd door een bepaalde elite wenst na te volgen.

 16. Ik heb weken geleden burgemeester en wethouders Schiedam aangeschreven met een klacht
  Mijn klacht wordt nu doorgezet ( na mijn welbevinden ) naar de klachtenfunctionaris van…………………Stroomafwaarts

  Dat alles nu traag is door dat vreselijke Corona virus is niet meer dan normaal, dat gaat om ziektes en mensenlevens, en heeft ook in mijn ogen prioriteit nummer een

  Ik heb dus akkoord gegeven dat mijn klacht die kant op gaat maar wel gelijk gezegd dat ik er werk van blijf maken net zolang tot ik tevreden ben, het als het moet nog veel hoger op ga zoeken
  Iets wat ik ook heel zeker ga doen mocht het nodig zijn

  Stroomafwaarts komt zo mijns inziens over als legale criminelen

 17. Vandaag, 30-03-2020 is de datum dat de uitkeringen uitbetaald worden
  Net gekeken en mijn uitkering is voor de volle 100% uitbetaald zonder enige aftrek

  Ik heb nooit meer iets van Stroomafwaarts vernomen, na dat enne belletje van Judith kreeg ik zoals eerder omschreven nog wel een derde uitnodiging voor die Asociale werkplaats waarop ik een niet heel nette mail terug stuurde, ook hierop is door hun nooit gereageerd

  Wel kreeg ik als ieder ander een standaard brief dat veel dingen nu anders zijn door dat Corona virus, dat dingen nu anders zijn is logisch natuurlijk

  Mijn klacht gaat om het bovenstaande, die trek ik ook niet terug en ga daar voor 100% voor, al moet ik doorgaan tot ik de burgemeester zelf spreek of Willem Alexander , stoppen komt in MIJN woordenboek niet voor

  Ik ben altijd recht door zee en eerlijk, vandaar dat ik ook NU even laat weten dat mijn uitkering zonder aftrek netjes op tijd gestort is, het is immers zoals het is

  Jammer dat het allemaal op deze manier moet, maar was dat Corona virus er niet geweest zaten er nog vele mensen dagelijks onterecht op een plek waar ze totaal niet thuis hoorde

  Dat er nu heel veel, waarschijnlijk veel te veel op Stroomafwaarts af komt begrijp ik als geen ander, ik wens dan ook alle medewerkers daar veel sterkte toe voor de komende tijd
  en hoop dat ze vooral gezond mogen blijven

  Peet

 18. Nog telefonisch een gesprek gehad over mijn klachten en dat ging redelijk, druk maken heeft nu toch geen zin want de hele wereld is in de ban van dat lelijke Corona virus

  Bij Stroomafwaarts begrijpen ze niet dat er mensen zijn die een duwtje nodig hebben ( die bijvoorbeeld in loondienst zijn ) om goed te functioneren en voor wie het belangrijk is dat de tijden van het werken of afspraken vast staan
  Dat er ook mensen zijn die zonder zetje gewoon de verantwoording aan kunnen en dan goed functioneren, ik ben er daar een van
  Sterker nog, de manier waarop werkt bij mij juist tegen en dan werk ik helemaal niet meer mee

  Wat te denken dat je eerst verplicht op de sociale werkplaats ruim twee weken moet gaan zitten om samen met hun te kijken waar dan je kracht ligt, hoe verzinnen ze het!!
  Als voormalig leiding gevende en zelfstandige weet ik veel beter waar mijn kracht lig dan dat een vrouwtje dat weet die zelf niet verder kwam dan loondienst van dat Stroomafwaarts
  Het is en blijft een grote komedie en mij gaan ze daar nooit meer zien

  Filmpje gezien dat Desiree op de werkvloer was met wat mensen om zich heen, ze gaven een kreet dat ze zoooooo graag weer wilde werken en bla bla bla heel leuk stukje toneelwerk wat niemand series zal nemen
  die onzin werkt natuurlijk ook averechts , in ieder geval bij mij wel

  ik hoop wel dat iedereen gezond blijft en we het normale leven spoedig weer op kunnen pakken

  Besef allemaal wel dat Stroomafwaarts momenteel erg druk is want er vallen heel wat bedrijven u om en komen veel mensen zonder werk te zitten u en de komende maanden

  Peter

  1. H.B. Sodenkamphttps://www.schiedamsnieuws.nl/negatief-advies-voor-eerste-islamschool-vlaardingen/ schreef:

   De aan PvdA gelieerde vakbonden staan als ‘sociale partners’ juist aan de wieg van de totale non-democratische belazerij die men door ons aller ‘Willempie’ zou laten uitroepen. Dat PvdA en vakbondsschorem weet het zo te verkopen aan ‘Henk en Ingrid’ dat ze er aanvankelijk in geloven, maar later bijkt steeds dat de bedenkers van de rottigheid heel precies weten hoe hetgeen men heeft opgezet in de dagelijkse praktijk zal uitpakken. Met name een komediant als Lodewijk Asscher kan het leuk brengen terwijl hij heel goed weet wat hij werkelijk aanricht. en die goedgelovige sukkels maar PvdA blijven stemmen.

   Anderszijds begrijp ik ook wel dat je ‘Henk en Ingrid’ als leden van de arbeiderskaste niet helemaal de waarheid kunt vertellen omdat je dan als boodschapper van de harde waarheid dan een zeker risico loopt, maar de zogenaamde ‘sociaal-democraten’ nu hebben uitgevreten slaat werkelijk alles. Ik breng hierbij in herinnering dat ook eugenese een sociaal-democrtisch stokpaardje was dat, hoe begrijpelijk wellicht ook, net als met nu de onmiskenbare dwangarbeid, in een rechtsstaat niet thuishoort. Het verschijnsel ‘Ombudsman’ stamt uit sociaal-democratische koker en moet ook net als de bedriegers van de PvdA worden gewantrouwd.

   De Partij van de Arbeid is een samensmelting van vlak na WO II van de SDAP en christelijke vakverbonden en staat dus voor het christelijke arbeidsethos en niet voor de arbeider, maar leg dat Henk en Ingrid maar eens uit.

   Wat betreft dat christelijke arbeidsethos dat de Nederlander maar zomaar wordt opgelegd handelt Nederland dus behalve dat het verbod op dwangarbeid en mensenhandel landelijk wordt geschinden dus ok og eens in strijd met het beginsel van godsdienstvrijheid.

   Wat als niet-religieuze burger betreft mag men dat hele fine christelijke arbeidsethos daar precies steken waar het donkerbruin is.

   Ergens in Schiedam weet ik zo nog wel een plek waar ruimte te over is….

  2. H.B. Sodenkamphttps://www.schiedamsnieuws.nl/negatief-advies-voor-eerste-islamschool-vlaardingen/ schreef:

   Wat betreft dossier-inzage rekt het college van Vlaardingen al sinds december 2019 een verzoek daartoe, wetende dat het Participatiedrijf mede uit haar naam en bij volmacht namens de drie MVS-colleges evident strafbare feiten begaan heeft en begaat, waarbij het gaat om valsheid in geschrift, oplichting, belasting- en subsidiefraude, deels in georganiseerd verband met private keten-partners, ook wel bekend onder de noemer ‘sociale ondernemers’. Met andere woorden zowel de MVS-colleges en rechtspersoon Stroomopwaarts zijn schuldbewust en traineren daarom willens en wetens inzage en afschrift.

   In die zin is het niet zo vreemd dat het college van Vlaardingen de aanzet blijkt te hebben gegeven om te onderzoeken of en hoe gezien het oogmerk van de oprichting een in wezen bestuurlijke criminele organisatie als Openbaar Lichaam Stroomopwaarts MVS geheel zelfstandig zou kunnen gaan worden. Welnu, in een democratische rechtsstaat kan dat dus niet!

 19. Vroeger toen we nog sociale werkplaatsen hadden werd er gekeken naar de mensen en naar hun beperking nu word er enkelt gekeken naar de klant en het werk en geld verdienen

  De ambtenaren bij stroomafwaarts zullen alteit zeggen dat het goedgaat en lovend praten over het bedrijf…maar kom het eens aan. De arbeider vraagen want dan krijg je een . Ander. Geluid hoor maar zodra je een beetje kritisch bent over stroomafwaarts dan krijg je op je kop van een of andere ambtenaar

  Er word egt niet meer gekeken naar je handicap of mankementen vroeger werd het werk naar de mensen aangepast maar nu moeten mensen zich aan het werk aanpassen je word van je afdeling geplukt en ergens anders aan het werk gezet en als je niet wilt of het niet naar je zin hebt dan valt daar niet over te praten

  Een heleboel werklijders kunnen ook totaal niet omgaan met mensen met een beperking op de haccp bijvoorbeeld is er een werkleider die er meer niet is dan wel en soms valt hijook wel uit tegen mensen

  En bij de post is het werk zodanig veranderd dat veel mensen het niet meer aankunnen die werkleider daar denkt volgens mij dat we een regulier bedrijf zijn mensen met een beperking moeten pakketjes bezorgen en scannen en in december verplicht overwerken en als je over je beperking begint dan word je niet gehoord en als ze vinden dat je teveel ziek bent dan kom je niet in aanmerking voor loonsverhoging

  Ziek zijn is op bepaalde afdelingen zowiezo al iets dat ze niet waarderen je word gewoon gestalkd soms en je mag geeneens op.je gemak uitzieken. je moet maar gewoon komen weeken als je niet helemaal beter bent

  Voor de ambtenaren is het stroomopwaarts en voor de arbeiders stroomafwaarts

 20. Organisaties zoals stroomopwaarts zijn in het leven geroepen om de zak met geld te laten rouleren.
  Persoonlijk vind ik het een beter idee om bootjes te vouwen van het geld en in de waterweg te gooien, heb je er nog plezier van.

 21. Beste Anoniem,

  Bij Stroomopwaarts MVS werken geen ambtenaren omdat Stroomopwaarts MVS geen bestuursorgaan is en dus geen ambtenaren op de loonlijst kan hebben.

  Ook als gemeente ambtenaren of secretarissen van de bij speciale operatie opgerichte speciale bezwaarschriftencommissie bij Stroomopwaarts MVS worden gedetacheerd, dan heeft deze gedetacheerde geen ambtelijke status maar is dan een gewone werknemer die geen ambtelijke taken mag uitvoeren.

  Daargelaten dat wettelijk is uitgesloten dat aan een ander bestuursorgaan of een rechtspersoon kan worden ‘gemandateerd’, is er bij Stroomopwaarts MVS dus geen enkele ambtenaar werkzaam waar aan wel zou kunnen worden gemandateerd.

  Vraag dit maar na bij het juridisch loket waar men dit zo kan nakijken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *