WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

GRENS AAN STIJGING OZB VLAARDINGEN

VLAARDINGEN– Het stadsbestuur van Vlaardingen kondigt in de Voorjaarsnota aan dat de stijging van de Onroerendezaakbelasting (OZB) zal worden gemaximeerd, maar wat dit maximum precies inhoudt, blijft vooralsnog onduidelijk, maar de stijging van de OZB zal niet meer zo vrij zijn als voorheen, omdat het binnen bepaalde grenzen moet worden gehouden.

In het Vlaardingse coalitieakkoord is al vastgelegd dat de lokale lasten in de komende jaren slechts zullen worden aangepast aan de inflatie. Dit betekent dat de OZB zal stijgen in lijn met de cijfers zoals deze door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt gepubliceerd.

Het stadsbestuur geeft ook aan dat er nog veel financiële onzekerheden zijn, mede door ontwikkelingen in de landelijke politiek. Deze onzekerheden maken het momenteel onmogelijk om concrete uitspraken te doen over de financiële toekomst. Het recent gepresenteerde hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet bevat een aantal punten die van invloed zullen zijn op de gemeentefinanciën van Vlaardingen.

Nu, met de nieuwe coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB, zal de jaarlijkse stijging van de OZB aan banden worden gelegd. Dit betekent dat gemeenten niet meer ongeremd OZB-verhogingen kunnen doorvoeren. De stijging van de gemeentelijke woonlasten zal gemaximeerd worden via afspraken met gemeenten. Hoewel het exacte maximale stijgingspercentage niet in het akkoord staat, beoogt deze maatregel een flinke beperking van de beleidsvrijheid van lokale overheden.

De OZB is een gemeentelijke belasting die eigenaren van onroerende goederen jaarlijks betalen. De hoogte van de OZB wordt bepaald aan de hand van de WOZ-waarde van het onroerend goed, wat de waarde is die de gemeente toekent aan de woning, grond of pand op 1 januari van het betreffende belastingjaar.

Deze belasting wordt gebruikt om verschillende gemeentelijke diensten te financieren, en elke gemeente kan zelf bepalen welke diensten dat precies zijn. De tarieven voor de OZB kunnen verschillen per gemeente. Huurders van woningen betalen deze belasting niet; dat doet de verhuurder voor hen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *