WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

HUURTEAM SCHIEDAM-OOST

SCHIEDAM- Veel huishoudens in Schiedam-Oost betalen te veel huur. Dat concludeert het huurteam, dat bij wijze van proef sinds juni in Oost actief is. In enkele maanden tijd zijn bijna 30 woningen bezocht. Daarvan had 80 procent een te hoge huur of onderhoudsgebreken. Bewoners hebben in die gevallen recht op huurverlaging en het verhelpen van achterstallig onderhoud. Als zij hierover niet tot overeenstemming kunnen komen met de verhuurder, helpt het huurteam met het voeren van een procedure.

In ongeveer een op de drie gevallen heeft het Huurteam op verzoek van de huurder een procedure opgestart in verband met achterstallig onderhoud aan de woning. In ruim een kwart van de gevallen stuurt het Huurteam de verhuurder een voorstel voor een nieuwe huurprijs conform de maximaal redelijke huurprijs.

Het Huurteam toetst de huurprijs van woningen aan de regelgeving vanuit het Woningwaarderingsstelsel. De gemiddeld gevraagde huurprijs van de onderzochte woningen is € 536,41. De wettelijk toegestane maximaal redelijke huurprijs voor deze woningen is echter gemiddeld € 414,60. De huurders die advies van het Huurteam hebben gekregen, blijken per maand dus gemiddeld € 121,81 teveel aan huur te betalen. Voor twee procedures is het inmiddels gelukt een gemiddelde huurverlaging van € 110,53 voor elkaar te krijgen.

Het Huurteam verwacht dat door de bevindingen in de afgelopen maanden het aantal aanvragen voor advies de komende tijd zal toenemen. Huurders die ook benieuwd zijn of de hoogte van hun huur in orde is, kunnen contact opnemen met het Huurteam. Alle informatie is te vinden op de website www.huurteam-schiedam.nl.

De wijk Oost is de eerste Schiedamse wijk waar het Huurteam bij wijze van pilot aan de slag is. Het Huurteam is een van de instrumenten die de gemeente Schiedam inzet om te komen tot een verbetering van de woon- en leefsituatie in Schiedam-Oost. In deze wijk vinden in het kader van de wijkaanpak al veel gerichte acties plaats in de particuliere woningvoorraad. De verwachting is dat deze maatregel niet alleen kan leiden tot eerlijker huren, maar ook tot een betere kwaliteit van de bestaande woningvoorraad. De pilot loopt tot eind 2014.