WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

WINDMOLENPARK NABIJ MAASSLUIS KAN DOOR

MAASSLUIS- Burgemeester en wethouders van Rotterdam hebben een omgevingsvergunning afgegeven voor het realiseren van acht windturbines langs de Nieuwe Waterweg in Hoek van Holland. Eind 2015 wordt begonnen met de bouw waardoor in 2016 de windmolens in bedrijf genomen kunnen worden.

Tegen het voornemen om het Windpark Nieuwe Waterweg te realiseren zijn vijfenveertig bezwaren ingediend, merendeels uit de gemeente Maassluis. De bezwaren hebben met name betrekking op geluidsoverlast, slagschaduw en visuele hinder als gevolg van het windpark. Ook wordt in de bezwaren ingegaan op veiligheidsaspecten, zoals de mogelijkheid dat er nog blindgangers aanwezig zijn vanuit de Tweede Wereldoorlog.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam zijn van oordeel dat uit de verrichtte milieuonderzoeken en het positieve oordeel van de Commissie MER over de milieueffectrapportage (MER) blijkt dat de zienswijzen ongegrond zijn.

Tegen het besluit van de gemeente Rotterdam is beroep mogelijk bij de bestuursrechter en eventueel de Raad van State.